)  नवीं -उतरां – अर्थ

) मोख – हेत, लक्षय़

) अवकाशयात्री – अंतराळवीर

) संशोधन – सोद,वावर

) भारावप  प्रभावीत जावप

) अभियान – मोहीम

आ) भाशाज्ञान

) खोस तोंडार उदेवप – खूब खोशी जावप

)मातयेभरवण  जावप – नश्ट जावप