नवीं उतरां आनी अर्थं:

1.  पश्चात्तप (regret) – खेद जावप वा वायट दिसप.

2. बेकार (jobless) – कामधंदो नासलेलो वा बेकारपण

3. मानाय (worker)– वावुरपी वा कामगार

4. व्यायाम(exercise) — कसरत करपा वा तालीम

5. खरस (pant) — दम लागप वा स्वास बेगिबेगीन चलप

6. उपाय (cure) — इलाज

7. निश्चय (decision)— निर्णय घेवप वा थारावणी