अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1. नुरा – तोंडार दिसपी भाव

2. लोणी – धंय चाळून केल्लो एक जिनस

3. पार करताना – हुपतना

4. सतावप – त्रास दिवप

5.  जोतें – व्हाणो

6. अचळय – अळंग, जतनायेन

7. गुटगुटीत – आगांत बरो गोल

8. अचळय – सोमते

9. मोन्यांनी – कांय उलयनासतना

10. मार्ग – रस्तो