अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1. शेंकडो – बारीक फातर

2. हडग्यो – बेळांचे आयदान

3. कोंड – न्हंयच्या पात्रांय आशिल्ली खोलगट सुवात

4. शितारी – न्हंयच्या अरदांन पुरणीक बांदिल्ली वंय

5. तरवो – रोंप

6. कुपळून – हूम़टून

7. रखवल – राखण

8. काळशेता – काळी जाता

9. मागूस – उसरां

10. भकीक – खावडीक पडप

11. पोटराक येवप – भाताच्या कणसाक गोटो धरप

12. परसो – लाकडांची व्हड खोडां घालून केल्लो उजो

13. भुजोवणें – सावदांक भियेवपाक शेतांत लायिल्ली एक वस्त