अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1) दाणोगोटो ( pulse ) –  अन्नपाणी

2) राबितो (residence ) – वसतीस्थान वा रावपाचें ठिकाण

3) पीक ( crop ) – फसल वा कापणी

4) उपकार ( benefits ) – फायदो वा लाव

5) धीर ( spirit ) – उर्बा वा धैर्य

6) आगळीक ( aggression ) –  पेट वा आक्रमण

7) खोस (joy ) – उमेद

8) धन्य ( blessed) –  भाग्यवान