अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1. विशाल – खूब व्हड

2.संघप्रदेश – केंद्रशासित प्रदेश

3. पर्यटन थळां – भोंवडेकाराक पळोवपासारकीं थळां

4. आसपावता – सामावता

5. वसुसंग्रहालय – पोरण्यो मोलादीक वस्तू पळोवपाक मेळटा ती सुवात

6. मनभुलयणी – मनाक खोस दिवपी

7. अप्रूप – अजाप

8. फूसलावन – फसोवन

9. प्रवासी – प्रवासस करपी

10. आकर्शक – मन ओडपी

11. रीग – रांक

12. नकसूद – कुशळटाय

13. दायज – पूर्वजांकडल्यान चलत आयिल्ले

14. बंदी – मनात

15. बस थांबो – बस स्टॉप

16. प्राकार – देवळा भोंवतणचो वाठार

17. सुगूर करप – राखून दवरप

18. खेट – गर्दी

19. यश आयलें – सफय जालें

20. यादस्तीक – स्मारक

21. मालकी – धनीपण

22. हेलकावणे – उदकाबरोबर हालत धोलप

23. प्रतीक – चित्र

24. पुर्णाकृती – पुराय आकाराचो