अ)  नवीं उतरां आनी अर्थ

1. चकाटां – खबरी

2. हय न्हय शें – अस्पश्ट

3. संस्कार – बरी देख

4. तर्क काडप – अदमासान अर्थ लावप

5. तवनास – वाळेस, आलमपेड्डयार

6. शितीद – भान

7. कंपिटीशन – सर्त

8. आकांत येवप – भिरांत दिसप