अ) नवीं उतरां आनी अर्थ

1. सर्वव्यापका – सगळें व्यापून आसपी

2. सलिलाधिपती – समुद्रर, दर्या

3. उन्मुत्क – मेकळो

4. रत्नधिपती – समुद्र

5. अमोघ – फुकट वचना तो

6. दानत – दान दिवपाची वृत्ती, दिलदारपणा