अ) नवीं उतरां

1. सांकव – ल्हान पूल

2. कांचवेताले – भियेताले

3. आडसाठे – भुरग्यांभितर पिरायेंत व्हड

4. कलकल – बोवाळ

5. बळयां– अडेचो

6. माड्डवप – पांयांतळा घालप

7. मंद गतीन – ल्हव ल्हव

8. ताडलें – जाणून घेतलें

9. लोटून दिलें – उडकी घेतली

10. व्हांवती – उदकांचो झोत

11. फुरसत – वेळ

12. बगलेक – लागसार

13. म्ह-यात – मुखार, फुडें

14. आदळून – आपटून

15. कडेक – कुशीक