अ) नवीं उतरा – अर्थं

) भिण्डेल ­– भिंरडीच्या बियांपसून तयार केल्लें तेल

) कोर्नेआवाज मोठो येवचो म्हूण वापरिल्लीं फुनेलां

) धुमशेणाशबय, गोंदळ

) पिशांतूरपिसो , पिशेपण करपी

) भायलो वसोभायल्यान आयिल्लें दायज

) मालूकपिशें.