नवीन उतरां आनी अर्थ :

साइत्य – सामान

कुरुपणो – वेतयाचो वमा कोंड्याचो पाटलो

पनवार – प्रसाद म्हूण वाटपाचे जिनस

दोणे – वडाचे पानांचे तोंपून केल्लें आयदन

आवांठ – आडायल्ली सुवात

एकर – जमीन मेजपाचें एक माप

लागणूक – कर्तव्य