अ) नवी उतरां आनी अर्थ

1. विदेशी – परदेशी

2. पर्याय – ताचे बदला वा ताची सुवात घेवपी

3. पुरवण करप – पुरवणो करप

4. लेटरहेड – पत्र बरोवपाक वापरतात ती व्यक्तीगत वा संस्थाची नांव आशिल्ली  पुस्तकां

5. शाखा – फांटो

6. मेजकूर – म्हायती

7. संवकळीचो – वळख आशिल्लो

8. ताकीवंत – ताक आशिल्लो

9. दिशीं माशी – दीस आनी म्हयन्यांनी

10. प्रशिक्षण – खाशेलें शिक्षण

11. श्रेष्ठ – बेस बरो

12. वर्गावारी करप – विशयाप्रमाण वेगळावप