सकयल दिल्ल्या दरेका प्रस्नाची जापा एका वाक्यांत बरयात.

 1. दादलो कितें पळयतालो ?
जापः
दादलो पोटां खरीक गेल्यांत तर थोडयांची भायर सरल्यांत अशी पोटा आसतात.

2.थोडयांची पोटां कशी आसतात ?
जापः
थोडयांची पोटां खरीक गेल्यांत तर थोडयांची भायर सरल्यांत अशी पोटां आसतात

3. धोलयो जात्रे – फेस्तांक कित्याक वयतालो ?
जापः
धोलयो जात्रे – फेस्तांक वयतालों कारण थंय वेग – वेगळे जिनस ताका खावपाक मेळटाले आनी तो कील – कीलभर खाजें घेता आनी पोट भरसर खातां.

4.कितें केलें जाल्यार ही गत जायना ?
जापः
जितलें खाण चड तितलें काम चड अशे केलें जाल्यार ही गत जायना.

5. आतां ताका कांटो तोपलो जाल्यार तो कितें करतालो ?
जापः
आतां ताका कांटो तोपलो जाल्यार तो काडपाक दुसप्याचो आदार घेवंचो पडटा.

6. खंयचो उपाय ताणी निश्चय केलो सामको करतलो म्हणून ?
जापः
काम करप , पोट दुखसर व्यायाम करप , गरज तितलेंच खावप आनी सुमानांतल्यान एक दिस उपाय करप हो उपाय ताणें सामको निश्चय केलो.

)सकयल दिल्ल्या प्रस्नाची जापा एका उतरांन बरयातः

 1. उपाशी रावल्यार पासून कितें भितर वचना ?
जापः
उपाशी रावल्यार पासून पोंट भितर वचना .

2. भुकेन कितें मात येता ?
जापः
भुकेन घुंवळ मात येता.

3.धोलयो कसलो बिल्डर जालां ?
जापः
धोलयो ‘पोट – बिल्डर’ जालां.

 4. ताचो भाव खंय आसता ?
जापः
ताचो भाव भायर आसता.

5.ताका कसले उपाय जाय आसलो ?
जापः
ताका कसले भितर घालपाचो उपाय जाय आसलो.

6. विमानांतल्यान देवलेबराबर कसले काशी हातांत दितां ?
जापः विमानांतल्यान देवलेबराबर खाणाच्यो काशी हातांत दितां.

पाठयपुस्तकाच्या आधारान रित्यो सुवाती भरात.

1. भाव जोडटा , हांव मोडटां तुमकां नागयता.

2.  जात्रे – फेस्तांक वतां फकत वेगवेगळे जिनस खावपाक.

3. ना म्हणचें सामकें सपाट मळ.

4.सामको – सामको राग येता म्हाका म्हजे करणेचो.

5. तुमचे हात पांयाक तेंकतात.

6. हांव बस – स्टॉपार उबो रावून पेपर वाचतालो.

7. वोत लागता म्हूण सावळेक राविल्लों.

8. हे परिस्थितीत म्हज्यान उमथो न्हिदूंक जायत ?

9. सामको उदकांत पेंवल्लेभशेन जाता म्हका

10. बप्या कामाक वेळ नाका.

भाशाकार्यः

सकयल दिल्ल्या वाक्यांनी फावो तीं क्रियापदां वापरातः

1. आडभरयां खावन ही दशा करून घेतलां.

2. भुकेन घुंवळ मात येता.

3.चड उलयल्यार खरस मारता.

4. जाचें जळटा तखका कळटा.

5. दर एकलो नवो उपाय सांगता

उरफाटी उतरां बरयातः

 • मोटो ×बारीक
 • हेवटेन × तेवटेन
 • हय × ना
 • भायर ×भितर
 • वायट × बरें
 • राग × मोग
 • दीस × रात
 • ल्हान × व्हड
 • वयर × सकयल
 • वोत × सावळी

समानार्थी उतरा बरयात.

 1. गत – दशा
 2. तवनास -वाळस
 3. अपसरण – आळ
 4. राग – तिडक
 5. काम — वावर