आ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. मोगरेक कळो केन्ना फुलता ?
जाप
. मोगरेक कळो आमोरे वेळार फुलता.

प्र2. पिकेवयल्यान खर वतात कितें जाता ?
जाप.
पिकेवयल्यान खर वतात शेतांतली पिकलेली कणसां बागवतात.

प्र3. नक्षत्रांची चवरां खंय झडटात ?
जाप.
नक्षत्रांची चवरां काळखाच्या पोशांत झडटात.

इ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो 2-3 वाक्यांत बरयात.

प्र1. कवीन सैमांत कसली विज्मितां दिसतात ?
जाप.
कवीत रंगयाळे दोंगर – दर्या, बागवल्ली शेंता दिसतात. तशेंच जुस्त आमोरेचेर फुलपी मोगरे कळें, घोंटेराक काडयो वेंचपी पारवे, देगेर येवन फुलपी ल्हारा आनी काळखांत लिकलिकपी नखेत्रां अशीं कितलीशींच विज्मितां सैमात दिसतात.

प्र2. सैमांतली विज्मितांची काणी सोपनां अशें कवी कित्याक म्हणटा ?
जाप.
हें अख्खें सैम विज्मितांनी भरला. पावलां पावलाक नवीं नवीं अजापां आमकां दिसतात. देखून सैमांतली विज्मितांची काणी सोपनां अशें कवी म्हणटा.