आ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो एका वाक्यांत बरयात.

 प्र1. हॉलंडाक हि-याचो देश अशें कित्याक म्हणटात ?
जाप
. संवसारभर हिरे हॉलंडाक व्हरून ताकां चकचकीत, लखलखीत करपाची कला त्या देशाच्या लोकांनी आपणायल्या म्हणून हॉलंडाक हि-याचो देश अशें म्हणटात.

प्र2. हॉलडातल्यो फिशिंग विलेजीस कशो आसात ?
जाप.
हॉलडातल्यो फिशिंग विलेजीस तितली निवळ आनी सोबीत नुस्तेमारी बंदरां हेरकडेन दिसनात.

प्र3. हॉलडाचीं सगळी शारां खंय वसल्यात ?
जाप.
हॉलडाचीं सगळी शारां न्हंयाच्या वा खारजाच्या देगाचेर वसल्यांत.

प्र4. हॉलडाच्या विंडमिल्सांविशी लेखक कितें म्हणटा ?
जाप.
हॉलडाच्या पवनचक्कयां खातीर थंयचे सैम ओडलावणे दिसता. विण्डमिल थंयच्या लॅण्डस्केपांत रंग भरतात.

ई) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो 3-4 वाक्यांत बरयात.

प्र1. पाश्चात्य देशांतल्या लोकांचे फुलांचे पिशें कशें तरेन दिसून येता ?
जाप.
पाशचात्य संस्कृतीक हे फुलांचें पिशें. खंयचेय चर्चीत देवाक फुलां ओंपपाची पध्दत ना. बायलो केंसानी फुलां मेळटात अशेंच न्हय. फुलांनी लोक आपली घरां सुशोभीत करतात. टेबलाचेर फुलां, कुडीत फुलां, हॉस्पिटलांत फुलां, मसडेंत फुलां आपलो आनंद, आपले काळीज हे लोक फुलांतल्यान उकते करतात. घरच्या चार वणटीचें कोनशें ते फुलांनी सोबतात.

प्र2. हॉलंडाक हांसते हॉलड अशें कित्याक म्हणटात ?
जाप.
हॉलंड हो हासतो देश. हॉलंड रडकुळो वा पिरंगणो देश न्हय. सदांकाळ स्मीतवदन, हांसते मुखामळ आशिल्लो देश. हॉलंड उदकाळ देश. हॉलडांत सगळेकडेन उदकाची रागोंळी घाल्ली दिश्टी पडटा पूण हीं हॉलंडाची दुकां न्हय. हे हॉलंडाचीं दुकां न्हय. हे हॉलडाचे हास्याक्ष आनंदाश्रू.

प्र3. बरोवप्याक अॅमस्टरडमात कसलो मजेदार अणभव आयलो ?
जाप.
बरोवप्याक अॅमस्टरडमात एक मजेदार अणभव आयलो. न्हयेंचे देगेर रावन बोटीची वाट पळयताना एका फोटोग्राफरान ताचें फोटो काडले. बोटीतल्यान वरभराची सैर करुन परत आयले तेन्ना तो फोटोग्राफर ताचें फोटो घेवन हाजीर आशिल्लो. जाय जाल्यार फोटो घेवचें, कसलीच सकती ना. त्या कल्पक फोटोग्राफराची लेखकाक तोखणाय दिसली. धा जाणांल्यान आठ णव जाणांनी तरी आपआपले फोटे घेतले. कोणे घेतले नात तरी ताणें तोंड वाकडे केलेना. तो हांसरो फोटोग्राफर तांचेर पिंरगलोना.

प्र4. ट्यूलीप फुलांची शेतां पळोवन बरोवप्याच्या मनात कसले विचार आयले ?
जाप.
ट्यूलीप हें हॉलडाचें राष्ट्रीय फूल . हळदूव्या आनी तांबडयां रंगाची ही फुलां आनी तांची परस पातळिल्ली शेतां थंय आसात. फुलांच्या शेताचें  हें हांशे इतले रमणीय की सुमार ना. हॉलडांचे वत इतले मोव म्हूण ही विनोदी फुलां भरभरुन फुलतात अशें विचार बरोवप्याच्या मनांत आयले.

भासाभ्यास

क) सकयल दिल्या वाक्यांतली नामां सोदून ताच्यो परी बरयात.

 1. हॉलंड हो फुलांचो देश.
  जाप.     हॉलंड –  विशेशनाम
  फुलांचो – जातनाम
  देश – जातनाम
 1. अमस्टरडॅमाक एक मजेदार अणभव आयलो.
  जाप.
       अमस्टरडॅमाक – विशेशनाम
  अणभव – भावनाम
 1. युरोपपांत लोक आपली घरां फुलांच्या तु-यांनी सोबयतात.
  जाप.
      युरोप – विशेशनाम
  लोक – जातनाम
  घर – जातनाम
  फुल – जातनाम
  तुरो – जातनाम
 1. हांगाच्या जेवणाची सुरबुससाण दुस-या जेवणाक येवचीना.
  जाप.
       जेवण – जातनाम
  सुरबुससाण – भावनाम

ख) सकयल दिल्ल्या वाक्यांतली विशेशणां सोदून तांच्यो परी बरयात.

 1. हॉलंड तसो गिरेस्त देश न्हय पूण शिरंवत देश
  जाप.
      गिरेस्त – गूणविशेशण
 1. हॉलंडाची सगळी शारां न्हंयचे देगेर वसल्यात.
  जाप
  .  सगळीं – सार्वनामिक विशेशण
 1. त्या फोटोग्राफराची म्हाका तोखणाय दिसली.
  जाप.
    त्या – सार्वनामिक विशेशण
 1. हॉलडचो लोक घराच्या चार वण्टीचे कोनशे फुलांनी सोबयतात.
  जाप. 
   चार – संख्या विशेशण
 1. आमी अमस्टरडॅमात थोडो वेळ थारले.
  जाप
  .  थोडो – परिणामवाचक विशेशण

ग) सकयल दिल्ली विशेशणांची भावनामां करात

1. रडकुरो – रड

2. राष्ट्रीय – राष्ट्र

3. मोव – मोवसाण

4. चकचकीत – चकचकसाण

5. रंगयाळे – रंग

6. सुरबूस – सुरबूससाण

7. भव्य – भव्यसाण

8. खोल – खोलसाण

9. व्हड – व्हडपण

10. म्हारग – म्हारगाय

11. बरो – बरेपण

12. सोबीत – सोबीतकाय

घ) सकयल दिल्ल्या भावनामाचीं विशेशणां करात.

1. ल्हानविकाय – ल्हान

2. पिशेपण – पिशें

3. मजा – मजेशीर

4. देश – देशी

5. कला – कलात्मक

6. मन – मानसीक

7. लांबाय – लांब

8. भावना – भावनीक

9. सुंदरताय – सुंदर

10. अर्थ – अर्थीक

11. मोल – मोलीक

स्वाध्याय – हॉलंड आनी गोंय ह्या दोगांयमदीं आमकां कसलें सारकेंपण दिसता तें 10-12 वळीनीं बरयात.