आ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो एका – एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. कवी कोणाक येवकार दिता ?
जाप. कवी पावसाक येवकार दिता.

प्र2. पावस खंयच्यान आयलो ?
जाप. पावस घांटा वयरसून आयलो.

प्र3. मोटया थेंब्याचे दडकेन पावस येतकच कवी कसो न्हिदतलो ?
जाप. मोटया थेंब्याचे दडकेन पावस येतकच कवी पांच कामरूणां घेवन घुस्पट मारुन न्हिदतलो.

प्र4. कवी पावसाकडेन आपले कसलें एकूच काम कर अशें म्हणटा ?
जाप. कवीचें भुरगेंपण जे पावसाच्या पावळ्यांनी विरगळ्ळां तें आपणाक दी अशें कवी पावसाकडेन मागता.

इ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो दोन – तीन वाक्यांत बरयात.

प्र1. कवी केन्ना व्हडे सोंडूक रावला ?
जाप. पावस पडटकच दर्या शिरंगार करतालो. ताणीं लायिल्ली वरी ताबंडो जातलो. दर्याक वसाड मारतली. ते वसाडी वेळार कवी व्हडे सोंडूक रावला, कारण त्या वेळार ल्हारांचेर व्हडें बरेंच हालतलें धोलतालें.

प्र2. कवीक दडकांचो पावस कित्याक जाय ?
जाप. दंडकाचो पावस पडलो म्हणटकच कवीक पांच कामरूणां घेवन न्हिदूंक मेळटलें. तेच निमीत करुन ताका शाळा चुकोवंक मेळटली. देखून कवीक दडकांचो पावस जाय.

प्र3. चड पावस येतकच सैमांत कितें बदल जातलो ?
जाप. चड पावस येतकच झाडां रोमंटाचो खेळ खेळटलीं. पांचवो शालू न्हेशिल्ले वरी धरतरी पांचवीचार जातली आनी व्हकंलेन हातात चुडो भरचो तशी झाडांचेर रंगरंगयाळी फुलां फुलतली.