आ) भाशे ज्ञान

1. छाती झेतान फुडें सरप – अभिमानान हड्डें मुखार हाडप

2. बें ss करुंक तोंड उगडप – रडूंक तोंड उगडप

3. टा टा करप – निरोप दिवप

4. फीत चडप – बंधन उरप ना

5. कच्च जावप – भियेवप

6. खप्प जावप – भंय दिसप

7. तोंडा पडप – मनाक वायट दिसप

8. घात करप – त्रासांत घालप

9. दोळ्यांत दुकां येवप – रडूंक येवप

इ) सकयल दिल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका – एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. आईन बॉबीक बाजारांत वचून कितें हाडपाक सांगले ?
जाप. आईन बॉबीक बाजारात वचून लोणी आनी शाबू हाडपाक सांगलें.

प्र2. बाजांरात वतना बॉबीक कोण कोण मेळ्ळे ?
जाप. बाजांरात वतना बॉबीक दुदकार आनी फुलकान्न मेळ्ळी.

प्र3. दुदकारान बॉबीक कित्याक शाबासकी दिली ?
जाप. जाणटो जावन आईक कामाक आदार करपाक लागलो म्हूण दुदकारान बॉबीक शाबासकी दिली.

प्र4. बॉबीक आनी बिटूक खप्प जावपाचें कारण कितें ?
जाप. लोणी, शाबू आनी पयशांचें पाकीट आशिल्ली पोती तीं विसरली आनी ताचों शॉपीय ना म्हूण बॉबीक आनी बिटूक खप्प जालें.

प्र5. बॉबीची छाती केन्ना झेतान फुडें सरली ?
जाप. आईन आपणाक बाजारांत वच म्हटले हे आयकना फुडें तांकां आपूण कामकरपा इतलो व्हड जाला अशें दिसलें म्हणून ताची छाती झेतान फुडें सरली.

ई) सकयल दिल्ली वाक्यां कोणे कोणाक म्हणल्यात तें बरयात.

1.“हय तर. हांव हाडून दितां तुजें सामान”
जाप. बॉबीन आवयक म्हळें.

2. “आईची कामां करुंक लागलो तर तूं !”
जाप. फुलकान्नीन बॉबीक म्हळें.

3. “आतां तुमी व्हड जाली न्हय ?”
जाप. पसरकारान बॉबीक विचारलें.

4. “आमी उलोंव नये ताचेकडेन”
जाप. बिटून बॉबीक म्हळें.

उ) सकयल दिल्या दरेका प्रश्नाची जाप तीन – चार वाक्यांत बरयात.

प्र1. बॉबीची छाती झेतान कित्याक फुडें सरली ?
जाप. आईन लोणी आनी शाबू हाडपा खातीर बॉबीक पस-यार वचूंक सांगलें. आई आपणाक पस-यार वच म्हणटा हें आयकनाफुडें, आईची कामां करपा इतलो व्हड आपूण जालां अशें ताका दिसलें आनी ताका खोशी जाली. आपूण आईक आदार करता हें येवजून ताची छाती झेतान फुडें सरली.

प्र2. आईन बिटूक कसल्यो सुचोवण्यो केल्यो ?
जाप. बिटू बॉबी वांगडा पस-यार वचूंक भायर सरिल्लें. बिटू ल्हान आशिल्यान आईन ताका बॉबीच्या हाताक धरून पस-यार वचूंक सांगले. मस्ती करिनासतना बॉबी वागडां शाणें कशें वच, बॉबीचो हात सोडूं नाका, अश्यो मोलादीक सुचोवण्यो आईन केल्यो.

प्र3. बॉबी रडकुरो कित्याक जालो ?
जाप. आईची कामा करपा इतलो आपूण व्हड जालां हे उमेदीन बिस्कूत खायत खोशयेन बॉबी बिटूक घेवन घरची वाट चलूंक लागलो. इतल्यान आपूण पोती विसरलां आनी शॉपीय ना म्हणपाचो ताका उगडास जालो. परतून तो बिटूक घेवन भटाल्या पस-यार गेलो पूण थंय ताका पोती मेळ्ळी ना. लोणी ना, शाबू ना आनी पाकिटय ना. आपूण व्हड जावंक ना. ल्हानूच आसा, आईन सागिल्लें काम आपणाकडेन करपाक जालें ना म्हणू बॉबी रडकूळो जालो.

प्र4. नाका म्हणटा आसतना शॉपी बाजारांत गेलो ताचें कितें फायदो जालो ?
जाप. शॉपी मार्गार सतयतलो म्हूण आईन बॉबीक आनी बिटूक शॉपीक वागडां व्हरूं नाका म्हूण सागिल्ले. पूण मायेस्त शॉपी बॉबी आनी बिटू फाटल्यान बाजांरात पावलो. शॉपीक पळोवन बॉबीन ताका घरा वच सागलें पूण शॉपी ताच्या फाटल्यान पस-यार गेलो. शॉपीक बिस्कूट दिनासतना बॉबी आनी बिटू घरा वचपाक भायर सरलीं तेन्ना पस-यार उरिल्ली बॉबीली पोती तोडांक धरून शॉपी बॉबीची फाट धरली. पोती शेणली म्हूण बॉबी आनी बिटू रडकुळ्यां परतल्ली पूण  शॉपीक लागून तांची पोती परत मेळ्ळी.