आ) भाशाज्ञान

) खोस तोंडार उदेवप – खूब खोशी जावप

)मातयेभरवण  जावप – नश्ट जावप

प्र१ सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो एका-एका वाक्यांत बरयात

अ.  मनशान आपलों सपन पुराय करपाक कितें करंक जाय ?
जाप:
मनशान आपलें सपन पुराय करपाक ते दिशेन वावरंक जाय.

आ.  अवकाशांत भोंवडी मारपाची पयली सद कल्पनाक कशी मेळळी ?
जाप:
नासा संस्थेंत खूब सशोधन केलें उपरांत कल्पनाक १९९७ (1997) वर्सा अवकाशांत भोवडी मारपाची पयली संद मेळ्ळी .

इ. ‘नासा’ चे अधिकारी केत्रा भारावले ?
जाप:
पयले अवकाश भोंवडे वेळार कल्पनान अवकांशांत केल्लें काम पळोवन ‘नासा’ चे अधिकारी भारावले.

.  कल्पना चावलान अवकाश भोवडेंत कसलो विकम केलो ?
जाप: 
दोन फावटी अवकाश भोवडेत 104  दशलक्ष किलोमिटर प्रवास, 760 वरां अतराळांत राबितो आनी 252 फावटीं धरतरेक घिटट्यो मारपाचो विक्म केलो.

प्र2. सकयल दिल्ल्या दर एका  प्रश्नाच्यो जाप पांच-स वाक्यांनी बरयात :

अ.   कल्पनान अवकाशात्री जावपाचें कित्ाक थारारलेंय ?
जाप:
मळबापलतडी वचपाचो कल्पनाचो हावेस! गिमाच्या दिसांनी हरीयाणाच्या लोकांमदी रातचें आंगणांत न्हिंदपाची चाल आसा.भुरगेपणांत कल्पनाक रातचें आंगणांत न्हिंदतना मळबांतली नखेत्रां पळोवपाची सवंय. हे नखेत्रां पळोवपाचो सवंयेन कल्पनाक मळबांत वचून थंय कितें- कितें अपरुप आसा तें जाणून घेवपाची उमळशीक (उमेद) लागली. हे भुरगेपणांतच पळयले.

आ.   कल्पनान आपली शिक्षणीक वाटचाल कशी केली ?
जाप:
मुळावें शिक्षण ‘टागोर बालनिकेतन’ शाळेंत घेतलें. उपरांत तिणें इंजिनियरिंग शाखेंत प्रवेश घेतलो आनी पंजाब इंजिनियरिंग कॅालेजीतल्यान ‘ एरोनॅाटीकल इंजिनियरिंग ’ ची पदवी मेळयली. अमेरिकेंत तिणे ‘टॅकसास’ विध्यापिठांत प्रवेश घेतले आनी थंय ‘मास्टर’ पदवी मेळयली. अमेरिकेंत तिणे ‘टॅकसास’ विध्यापिठांत  प्रवेश घेतले आनी थंय ‘मास्टर’ पदवी जोडले उपरांत अमेरिकेंच्याच ‘ कॅालोराडो ’ विध्यापिठांतल्यान 1988 वर्सा डॅाक्टरेट मेळयली.

इ.   खंयचे घटनेन कल्पनान हावेसाक बळगें मेळळें ?
जाप:
१९८६ वर्सा ‘  चॅलेंजर ’ यानाचो उडॄाण वेळार स्फोट जावन ज्या अवकाशयात्र्यांक मरण आयिल्लें तातूंत एलीसन ओनीसुका ही कॅालोराडो विध्यापिठांतली  शिक्षिका आसली. मन हालोवपी हे दुर्घटणेन सामान्य मनीस हालून वचपाचो. पूण असामान्य कल्पना मातूय निरशेली ना. उरफाटें तिच्या हावेसाक आनिकूय बळगें मेळळें: कितेंय तरी अपरूक करूक दाखोवपाचें.

ई)  कल्पना चावलाचे निमाणे अवकाश भोवडेची म्हायती बरयात ?
जाप:
जेन्ना १ फेब्रुवारी २००३ दिसा अमेरिकेच्या वेळाप्रमाण सकाळीं ८ जावन ५३ मिनटांनी ‘कोलंबिया’ यान परतेचे वाटेर आसतना टॅकसास – अमेरिकेंत जमनीथावन दोन लक फुटांवयर स्फोट जावन मातयेभरवण जालें तेन्ना ‘कोलंबिया यानांत आशिल्ल्या कल्पनासयत आनीक स अवकाशयात्र्यांक मरण आयलें.

उ.  कल्पनाचें जिवीत आमका कितें देख दिता ?
जाप
:  कल्पना चावलाचें जिवीत हें संवसारांतल्या सगल्या अस्तुत्यांक देख दिवपी. एका गांवागिप्या वाठारांतली चली मनांत आयल्यार कितें करूक शकता हाची कल्पना ही जिती जागती देख . कल्पनान आपले वांगडा भारत हरियाणा आनी कर्नाल हांचें नांव व्हड केलें आनी खप्या अर्थान अवकांश विरांगना म्हूव अजंरवर जालें.

भाशाभ्याय :

)सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं सर्वनामां सोदून ताच्यो परी वळखून बरयात .

) तुका अंतराळात वचपाक भंय दिसता
जाप :
तुका – पुरूश सर्वनाम.

) हें तुमकां ताचेकडल्यान कळटले.
जाप : हें – दर्शक सर्वनाम.

) आपूण सुवार्थी म्हूण सगलेच सुवार्थी आसतात अशे न्हय.
जाप :
आपूण – आत्मवाचक सर्वनाम.

) एक भारतीय म्हूण तुका कितें दिसता?
जाप :
तुका – पुरूश सर्वनामां कितें – प्रस्नार्थी  सर्वनाम.

) हें तें यान जाचो उडुाणा वेळार स्फोट जालो.
जाप:
हें ते – दर्शक सर्वनाम जाचो- संबंदी सर्वनाम.

ख) सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं क्रियापदां वळखून तांचे काळ.

 अ) हरीयाणाच्या लोकांमदी आंगणांत न्हिदपाची चाल आसा.
जाप:
आसा – वर्तमान काळ

आ) कल्पनान थारायलें आपूण अवकाशयात्री जातलें
जाप:
थारायलें – भूत काळ, जातलें – भविश्य काळ.

 

ई)  सपनांयात आनी सपनां खरी करूंक वावरात.

जापः पळयात,  वावरात – वर्तमान काळ

 

ई) कल्पना २००३ वर्सा अवकारांत वचपाची संद मेळळे

जापः मेळळे –  भूत काळ

 

 

उ) कोलंबीया यानातल्या अवकाशयात्रींक मरण आयलें

जापः आयलें – भूत काळ

 

ऊ)म्हजे भारतभुंयेचो म्हाका सदांच अभिमाान दिसतलो.

जापः दिसतलो – भविश्य काळ.

 

स्वाध्याय: भारतांत नामना जोडल्ले खंयचेय एके गोंयकार अस्तुरेच्या कार्याची म्हायती बरयात.