प्र१ )  सकयल दिल्ल्या दर एका प्रश्नाच्यो जापा एका-एका वाक्यांत बरयात 

अ) वाट अडली जाल्यार फुंडें कशें वचचें अशें कवयित्री म्हणटा?
जाप:
वाट अडली जाल्यार शिटूकसाणीन नियाळ करचो आनी जतनायेन पावलां घालचीं.

आ) मनशांचें ध्येंय कशें आसता ?
जाप:
मनशांचें ध्येंय लाक मोलाचें आसता.

 इ) कसले वाग – नाग मुखार मेळटले अशें कवयित्री म्हणटा?
जाप:
आडमेळ्यांचे वाग – नाग मुखार मेळटले अशें कवयित्री म्हणटा.

ई) मनशान उदरगत करतलो जाल्यार कितें करचें?
जाप:
उदरगत करतलो जाल्यार मनशान नेट सोडूंक फावोना आनी कोणेंय कितेंय जाल्यार जरवा करूक जायना.

(ख) सकयल दिल्ल्या दर एका प्रश्नाच्यो जा दोन दोन वाक्यांत बरयात

अ) कुच्छित्रांचे दोमळे विंचू घास मारतले हे वळीचो अर्थ स्पश्ट करात.
जाप:
दुसप्याचें वायट चितपी मनीस ह्या समाजांत आसता दोमळे , विंचू घांस मारून मनशांक जशें त्रास करतात तशें ते लोक ध्येयवादी मनशाक त्रास करतात.

आ) ध्येय पूण करपाखातीर कितें करुंक जाय ?
जाप:
ध्येय पूण करतलो जाल्यार मनशांन गोदळूंक फावोना. भंय भिरांत आनी समाजाच्या उलोवण्याकडेन लक्ष दिनासतना  काम करीत रावूंक जाय.

इ) मनशांचें यशाचें सपन केन्न खरें जातलें ?
जाप
: मनशांन कामाचों नेट अदर्यार सोडूंक जायना. लोक कितें म्हणटात ताची पर्वा करिनासतना हातांत घेतिल्लें काम करीत रावलो जाल्यार येसाचें सपन खरें जातलें.