आ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. आमच्यो खाशेल्यो परबो खंयच्यो ?

जाप. आमच्यो खाशेल्यो परबो चवथ, दिवाळी, नातालां आनी रमजान ईद.

प्र2. चवथीची परब खंयच्या म्हयन्यांत येता ?

जाप. चवथीची परब भाद्रपद म्हयन्यांत येता.

प्र3. नरकासुराक कसलें प्रतीक मानतात ?

जाप. नरकासुराक वायट प्रवृत्तीचें प्रतीक मानतात.

प्र4. रमजानाचें पक्वान कितें ?

जाप. रमजानाचें पक्वान ‘शिरखुर्मा’.

प्र5. नातालांची परब केन्ना येता ?

जाप. नातालांची परब डिसेंबराच्या निमाण्यां सप्तकांत येता.

प्र6. ल्हान – व्हडांचेर खोशयेचो हुवारो केन्ना येता ?

जाप. फाल्गुन म्हयन्यांत नमन घालतकच धोलार बडी पडटा आनी शिगमो सुरू जाता तेन्ना ल्हान – व्हडांचेर खोशयेचो हुवारो येता.

 

इ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप 3 – 4 वळीनीं बरयात.

प्र1. चवथीची तयारी कशी करतात तें तुमच्या उतरांनी बरयात.

जाप. पांच दिस पयली घरांत चवथीचो बोवाळ आसतात. घरांतले सगळे दादले चवथीचें सामान हाडूंक, घर रंगोवंक, मखर रंगोवंक गुल्ल जाल्ले आसता तर बायला खाणां करूंक. नेव-यो, शंकरपाळ्यो आदी खावपाचे खाणा पयलीच करून दवरतात. भुरगें नवें कपडे आनी फोग हांची वाट पळयतात. चवथीच्या दीसा घराघरांनी सकाळी फुडें गणपतीची मूर्ती पुजेक दवरतात. वाडयावयले दादले – तरणाटे झांज, घुमट घेवन अभंग सुरू करतात. उजवातीचो परमळ, जेवणाच्यो राश्यो, तरेतरेच्यो पक्वानां तर आरती वेळार फुगोटयाचो आवाज.

प्र2. नरकासूर लासपाफाटल्यान कितें हेत आसात ?

जाप. नरकासूर हें एक वायट प्रवृत्तीचें प्रतीक. समाजांतल्यो वायट प्रवृत्ती नरकासुराच्या रूपान लासून उडयता आनी पणटयो पेटोवन ब-या प्रवृत्तीक येवकार दितात.

प्र3. नातालांची परब कशीं मनयतात ?

जाप. नातालांची तयारी खूब आदींच सुरू जाता. घरांत वा घरामुखार गोठो करुन तातूंन परबे दिसा जुझे, मेरी आनी बाळक जेजूच्यो मूर्ती दवरतात. तशेंच घराघरांनी नखेत्रां लायतात. नातालांक केक, दोस, बेबीक, नेव-यो, मांडाचे पळोवन तोडांक उदक सुट्टा. नातालांचे मीसाक लोक व्हडा संख्येन इगर्जें वयता. मिस काबार जातकच सगळे लोक एकामेकांगेर वचून परबीं दितात आनी नाताल्याच्या निमतान गांवा – गांवानी गायनाच्यो, नखेत्राच्यो सर्ती, गोठ्यां सर्ती दवरतात.

प्र4. रमजान ईदाचें वर्णन करता

जाप. रमजान म्हयन्यांत मुसलमान लोकां म्हयनोभर उपास करतात मागीर चंद्राचें दर्शन घेवन उपास सोडटात. सगळेजाण नवे कपडे घालतात. मशिदींत वचून नमाज पढतात. रमजानाचें खाशेंले पक्वान म्हणल्यार ‘शिरखुर्मा’. ह्या दिसा तेमी सगळीं एकामेकाक ‘ईद मुबारक’ म्हणून परबीं दितात.

 

उ) जोडयो जुळयात.

जाप.                                                                            

 1.     घुमटांचो                                                        आवाज
 2.    अभंगाचो                                                         सूर
 3.    उजवातीचो                                                      परमळ
 4.    फोगाचो                                                            धुंवर
 5.    नातालांचो                                                        केक

भाशाकार्य

क) सकयल दिल्या वाक्यांतली सर्वनामां सोदून काडून बरयात.

 1. हें कशें तें तुकां खबर ना.

जाप.     तें   –    सर्वनाम

 1. कोण आयला भायर ?

जाप.     कोण – सर्वनाम

 1. राजू म्हाका खूब आवडटा. ताचे सारको भुरगो ना.

जाप.    ताचें – सर्वनाम

 1. रिटा एक बरें चलीं. ताका सवें वर्स लागलां. आमकां तें खूब आवडटा.

जाप.       ताका, तें – सर्वनाम

 

ख) पाठयपुस्तकाच्या आधारान रित्यो सुवाती भरात.

 1. शेतांत भांगरासारकें पीक पळोवन शेतकार खुशालभरीत जाता.
 2. वाडयावयले भुरगे एकठांय येवन नरकासूर करतात.
 3. भुरगीं प्रसादाखातीर गर्दी करतात.
 4. फाल्गून म्हयन्यांत नमन घालतकच धोलार बडी पडटा.
 5. परबो सगळ्यांक एकचाराची शिकवण दितात.

 

ग) सकयल दिल्या प्रश्नाच्यो जापो एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. सगळे सैम कसो दिसता  ?

जाप.  सगळे सैम पांचवोचार दिसता.

प्र2. घराघरांतले भुरगें कितें करतात ?

जाप. घराघरांतले भुरगे आकाश दिवे करतात.

प्र3. कसले तरेचे फोव दिवाळेक करतात ?

जाप. रोसांतले, ताकांतले, दुदांतले, धयांतले, बटाटफोव तखशेफोव तरेचें फोव दिवाळेक करतात.

प्र4. मुसलमान भाव कोणाचे दर्शन घेवन उपास सोडटा ?

जाप मुसलमान भाव चंद्राचें दर्शन घेवन उपास सोडटा.

प्र5. कोणाच्या आवाजान धाय दिको भरून वतात ?

जाप. रोमटां आनी तालगडी हाच्या आवाजान धाय दिको भरून वतात.