आ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. गुपाट काळखांत सुरेश खंय बशिल्लो ?

जाप. गुपाट काळखांत खांडेपारख्या दोंगरार सुरेश एका झाडापोंदा बशिल्लो.

प्र2. सुरेशाक कसलो दुबाव आयलो ?

जाप. “कामील वाट चुकलो ना मूं” अशें सुरेशाक दुबाव आयलो.

प्र3. कामीलाक भावडां कितलीं ?

जाप. कामीलाक दोन भाव आनी तिगी भयणी आसली.

प्र4. सुरेश आनी कामील कसल्या कारखान्यांत काम करतालो ?

जाप. सुरेश आनी कामील फस्कांच्या कारखान्यांत काम करतालो.

प्र5. मरतां मरतां सुरेश आनी कामील हांच्या तोडांतल्यान कसली उतरां भायर सरली ?

जाप मरतां मरतां सुरेश आनी कामील हांच्या तोडांतल्यान “जय हिंद” ही उतरां भायर सरली.

इ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप 3 – 4 वळीनीं बरयात.

प्र1. कामीलाक कारखान्यांतल्यान भायर सरपाक कळाव कित्याक लागलो ?

जाप. सुरेश कारखान्यांतल्यान भायर सरलो तेन्ना ताच्या फाटल्यान कामील सरपाक वयतालो तितल्यांन मॅनेजर आयलो म्हूण तेका सरपाक मेळूक ना. सुरेश दिसना, कामार ना ही गजाल सळ्यांक कळ्ळी देखून कामीलाक भायर सरपाक कळाव लागलो.

प्र2. सुरेश आनी कामीलान कसलो कट रचिल्लो ?

जाप. खांडेपारच्या मुखेली पायपांतल्यान पुर्तुगेजांक उदकाचे पूरवण जावपाखातीर ते पायप फोडून पुर्तुगेजांचें उदकाविणे हाल करपाचे ताच्यांनी थारायलें. बाँब घालून पायप फोडपाची ही कट  सुरेश आनी कामीलान रचिल्ली.

प्र3. सुरेश आनी कामील गोंय मुक्ती संघटनेची कसली कामां करताले ?

जाप. सुरेश आनी कामील दोगांय गोंय मुक्ती संघटनेचें वांगडी आसले. तें दोगाय पत्रकां वाटप, सुटके झुजा-यांक गुपीत रकाद पावोवप अशीं दिसपाक सादीं पूण जोखमेचीं कामां ते करताले.

 

) सकयल दिल्ली वाक्यां कोणे कोणाक म्हणल्यांत ती बरयात

प्र1. “आरे, कळाव कित्याक” ?

जाप. सुरेशान कामीलाक म्हळें.

प्र2. “सुरेश दिसना, खंय गेलो” ?

जाप. मॅनेजरान कामीलाक म्हळें.

प्र3. “कामार आशिल्लो”

जाप सुरेशान पुलिसांक म्हळें.

प्र4. “मातसो बोवाळ जालो.”

जाप. कामीलान सुरेशाक म्हळें.

प्र5. “म्हाका खबर ना.”

जाप. कामीलान मॅनेजराक म्हळें.

 

उ) सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. सुरेश काळखांत कोणाची वाट पळयत बशिल्लो ?

जाप. सुरेश काळखांत कामीलाची वाट पळयत बशिल्लो.

प्र2. कामील कारखान्यांतल्यान भायर सरुंन सोदतालों तेन्ना ताका कोण मेळ्ळो ?

जाप. कामील कारखान्यांतल्यान भायर सरुंन सोदतालों तेन्ना ताका मॅनेजर मेळ्ळो.

प्र3. सुरेश कारखान्यात ना ही गजाल कोणाक कळ्ळी ?

जाप. सुरेश कारखान्यात ना ही गजाल सगळ्यांक कळ्ळी.

प्र4. सुरेश खंय रावतालो ?

जाप. सुरेश फोडें म्हालांल्यांत केरी गावांत रावतालो.

प्र5. सुरेशाच्या बापायचें नांव कितें आसले ?

जाप. सुरेशाच्या बापायचें नांव अनंत केरकार आसले.

प्र6. सुरेशाक कोणें फस्कांच्या कारखान्यांत कामाक लायलो ?

जाप. सुरेशाक ताच्या बापायन फस्कांच्या कारखान्यांत कामाक लायलो.

प्र7. सुरेशाची आनी कामीलाची इश्टागत खंय जाली ?

जाप. सुरेशाची आनी कामीलाची इश्टागत फस्कांच्या कारखान्यांत जाली.

प्र8. कामीलाच्या बापायचें आनी आवयचें नांव कितें आसले ?

जाप. कामीलाच्या बापायचें नांव जुझे आनी आवयचें नांव मारिया आसले.

प्र9. सुरेश आनी कामील खंयचे संघटनेचे वांगडी जाले ?

जाप. सुरेश आनी कामील ‘गोंय मुक्ती संघटनेचे’ वांगडी जाले.

प्र10. कोणाचें आर्माच्यो गुळ्यो ताच्यां हड्डयांर रिगल्यो ?

जाप. पुर्तुगेजांच्या आर्माच्यो गुळ्यो ताच्यां हड्डयांर रिगल्यो.

क) उरफाटी उतरां बरयात

 1. ल्हव                   x         जड
 2. लांब                    x         मोटवो
 3. हून                     x          थंड
 4. धुकलो                x          ओड
 5. चड                     x          कमी

 

ख) सकयल दिल्या वाक्यांतली क्रियापद काडून बरयात.

 1. हावें पुस्तक वाचलें.

जाप.   वाचलें – क्रियापद

 1. तो धाकलो भुरगो रस्त्यार धावलो.

जाप.   धांवलो – क्रियापद

 1. मांजरान हुंदराक खालो.

जाप.    खालो – क्रियापद

 1. आवयन बरे जेवण रांदला.

जाप.   रांदला – क्रियापद

 1. कावळ्यान झाडांचे वयर घोटेंर बांदला.

जाप.  बांदला – क्रियापद

ग) लिंग बदलून बरयात.

 1. आवय           –      बापूय
 2. चलो             –     चली
 3. भाव             –      भयण
 4. पूत              –      धूव
 5. मामा          –       मामी

 

घ) पाठयपुस्तकां आधारान रित्यो सुवाती भरात.

 1. बरोच वेळ जाल्लो तरी कामील पावूंक नाशिल्लो.
 2. हांव हांगा येतना वाटेर पुलिसांची कडक गस्त आशिल्ली.
 3. त्या वेळार गोंयचे सुटके चळवळीत नेट आयिल्लो.
 4. बाँब घालून पायप फोडपाची तयारी केली.
 5. जीव वता वता तांच्या तोंडांतल्यान जय हिंद ही उतरां आयली.