आ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. झाडांपेडांक पोसवण कोण दिता ?
जाप. तांबडीच पिकाळ माती झाडांपेडांक पोसवण दिता.

प्र2. शेणाचे काळेजमनीची सोबीतकांय कशी वाडटा ?
जाप. शेणानं सारयल्ले काळेच जमनीचेर धवीफुल्ल रांगोळी काळेजमनीची सोबीतकांय वाडयता.

प्र3. गांवात भांगराची सया केन्ना मारता.
जाप. पिकिल्ल्या भाताचीं कणसां वा-यावांगडा धोलतात तेन्ना गांवाक भांगराची सया मारता.

प्र4. गांवातले लोक शारांतल्या लोकांपरस घटमूट कित्याक आसतात ?
जाप. चड कश्टाचें काम केल्यान शारांतल्या मनशांपरस गांवांतले लोक घटमूट आसतात.

प्र5. गांवांतले भितर सरनाफुडें जिवाक थाकाय कोण दिता ?
जाप. गांवांतले भितर सरनाफुडें थंड शितळ वारो जिवाक थाकाय दिता.

प्र6. तोंडाक उदक केन्ना सुट्टा ?
जाप. पांचवेचार केळीचे शिरतेर धवें फुल्ल हुनहुनीत शीत, ताचेर नुस्त्यांचे हुमण आनी कुशीक आंबाड्यांचे वा तोराचें लोणचें पळोवन तोंडाक उदक सुट्टा.

प्र7. गांवच्या लोकांचे जिवीत फुलोवाचें काम कोण करता ?
जाप. गांवच्या लोकांचे जिवीत फुलोवाचें काम सणा – परबो करता.

प्र8. दोंगुल्ल्यांचेर पावसा दिसांनी कितें नदरेक पडटा ?
जाप. दोंगुल्ल्यांचेर पावसा दिसांनी चिबडां आनी तवश्या – घोसाळ्यांचे मळे नदरेक पडटा.

प्र9. गांवांतल्या लोकांक वैजकी सेवेचो लाव खंय मेळटा ?
जाप. गांवांतल्या लोकांक वैजकी सेवेचो लाव भलायकी केंद्रातल्यान मेळटा.

इ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप 3-4 वाक्यांत बरयात.

प्र1. गांवची सैमीक सोबीतकांय कित्याखातीर वाडल्या ?
जाप. न्हंयचे देगेर सैमीक सोबीतकाय शेकानशेक पातळ्या. पांचवीचार शेता, भेटां आनी कुळागरांक लागून गांवची सुंदरकाय वाडटा.

प्र2. गांवातल्या शेताभाटां आनी कुळागरांनी गांवचे लोक कसलीं पिकां काडटात ?
जाप. गावांतल्या शेतांनी पिकिल्ली भाताचीं कणसां काडटा, भाटांनी माड धोलतात आनी कुळागरांनी दिसूयभर वावरुन सुपारी, केळी, अनसां ही पिकां काडटात.

प्र3. गांवचो लोक सुखी आनी समाधानी कित्याक लागून आसा ?
जाप. गांवच्या लोकांक वायट व्यसनां लागूंक नाशिल्यान गांवचो लोक सुखी आनी समाधानी आसा.

ई) सकयल दिल्या तकटयांत फाव ती नांवां बरयात.

कुळागरांतली पिकावळ रानांतली फळावळ वारयांतली पिकावळ
1. सुपारी चारां पडवळीं
2. केळीं चुन्नां भेंडे
3. अनसां काण्णां वाल
बोरां दुदी

ए) सकयल दिल्या उतरांच्या अर्थांची उतरां बरयात.

 1. गरीब     x   गिरेस्त
 2. प्रामाणीक    x   अप्रामाणीक
 3. शाणो   x    पिसो
 4. चड       x   कमी
 5. राग     x  मोग
 6. सदां    x    केन्ना

फ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. मनशांक कितें लावपी असो हो आमचो गांव ?
जाप. मनशांक पिशें लावपीं असो हो आमचो गांव.

प्र2. गांवांची घरां कशीं बांदिल्ली दिश्टी पडटात ?
जाप.  गांवांची घरां कांय मातयेचीं तर कांय शिमीटान बांदिल्ली दिश्टी पडटात.

प्र3. गांवच्या दोंगरार कितें पिकतात ?
जाप. गांवच्या दोंगरार नासणो आनी वरयो पिकतात.

प्र4. न्हंयचे देगेर रावपी लोक कसलें वेवसाय करतात ?
जाप. न्हंयचे देगेर रावपी लोक नुस्तें मारपाचो वेवसाय करतात.

प्र5. गांवात साबार जाती – धर्माचें लोक कशें रावतात ?
जाप. गांवात साबार जाती – धर्माचें लोक एकचारान रावतात.

प्र6. कसल्यो सणा-परबो व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन मनयतात ?
जाप. चवथ, दसरो, दिवाळी, नातलां, ईद , जात्रा, फेस्त आनी शिगमो ह्यो सणा-परबो व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन मनयतात.

ह) पाठयपुस्तकांच्या आधारान रित्यो सुवाती भरात.

 1. कांय घरांनी शेणान सारयल्ल्यो जमनी पळोवंक मेळटात.
 2. शेतकाम हो गांवचो मुखेल धंदो.
 3. तर कांयकडेन काजीचीं रांनां आसात.
 4. भाटा आनी कुळागरांक लागून गांवची सुंदरकांय वाडल्या.
 5. नितळ उदकाचे झरे हागां खळखळ व्हावतात.
 6. हागांच्या तळ्या-बांयांनी वर्सभर उदक मेळटा.