अ) रित्यो सुवाती भरात.

1. रुखा – रुखार जळामळा शेवण्यांचें घोंटेंर आसात.

2. झाडावेल्यान जनेलांचेर सुद्दां एक शेवणें येता.

3. सांज वेळार घरामुखार शेवण्यांची जात्रा जाता.

4. चंद्रिमाच्या उजवाडांतूच केन्ना केन्नाय जाग येता.

5. रूखा रुखा काळीज म्हजें शेवणें पिशें जावन आसा.

आ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. कवीच्या घरादारामुखार कितें आसा ?
जाप. कवीच्या घरादारामुखार ऊंच ऊंच रूख आसा.

प्र2. शेवण्यांचे जात्रेचेर कोण कोण रागार जाता ?
जाप. शेवण्यांचे जात्रेचेर आजो – आजी रागार जाता.

प्र3. शेवणें मोने केन्ना जाता ?
जाप. सांज रात येता तशी शेवणें मोने जाता.

प्र4. शेवण्यांखातीर कवीचे काळीज कशें जाला ?
जाप. शेवण्यांखातीर कवीचे काळीज शेंवणें पिशें जाला.

प्र5. ही कविता कोणे बरयल्या ?
जाप .ही कविता कवी ‘रमेश भगवंत वेळूस्कार’ हांणी बरयल्या.