आ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. नव्याचे परबेदिसा गांवचे लोक खंय एकठांय येतात ?
जाप. नव्याचे परबेदिसा गांवचे लोक शेताकडेन एकठांय येतात.

प्र2. ‘नवें’ म्हणल्यार कितें ?
जाप. शेंतात पिकील्ल्या नव्या कणसांक नवें म्हणटात.

प्र3. नव्याचे परबेक ख्रिश्चन लोक कसले गोडशें करतात ?
जाप. नव्याचे परबेक ख्रिश्चन लोक कणसांचे गोटे काडून सोय आनी गोडांत कालोवन गोडशें करतात.

प्र4. शेतात नाल्ल कोण फोडटा ?
जाप. गांवचो एक जाण्टो शेतांत नाल्ल फोडटा.

इ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप 3-4 वाक्यांत बरयात.

प्र1. चवर्थी – पंचमी दिसा नव्याक कसो येवकार दितात ?
जाप. चवर्थी – पंचमी दिसा गणपती म्ह-यांत रांगोळी घालून पाटार दिवली पेटोवन दवरिल्ली आसता. शेतांतल्यान हाडिल्या कणसां त्या पाटार दवरतात. गणपतीच्या पुजेवांगडा नव्याची पुजा करतात. कणसाचें भात काडून तें सोलून घरांत केल्या पायसांत घालता आनी अशें तरेन नव्या पिकाचें गोडशें खावन हिंदू लोक जीव धादोस करुन येवकार दितात.

प्र2. हिंदू समाज नव्याचें परबे दिसा शेताकडेन येवन कितें कितें करता ?
जाप. नव्याचे परबेदिसा गांवचे लोक शेताकडेन एकठांय जातात. शेतांतली भांगरासारकी कणसां मान उबारून लोकांक येवकार दिवंक उबी राविल्लेवरी दिसतात. गांवचो एक जाण्टो शेंतातल्या नव्या पिकाची पूजा करता, नाल्ल फोडटा आनी विडो दवरून कापता.

प्र3. शेतातलें नवें इगर्जेत हाडपाच्या दबाज्याची वर्णन करात
जाप. पाद्रीविगार शेताचेर आशिर्वाद घालता आनी विळ्यान थोडीं भोव कणसां कापून एका कणसांचे भरो दबाज्याचे भोंवडेन इगर्जेंत हाडटा, गायनाचें मीस जाले उपरांत पाद्री इगर्जें एकठांय जाल्ल्याक एकेक कणस वाट्टां.

प्र4. इगर्जेतल्यान कणसां घरां – घरांनी कशी पावतात ?
जाप. गायनाचें मीस जाले उपरांत पाद्री इगर्जेत जमिल्ले लोक हे परबेच्यो विधी जाले उपरांत ही कणसां घरा व्हरतात. ताचे गोटे काडून सोय आनी गोडांत कालयतात. घरांतल्या सगळ्यां मनशांक ह्या नव्यान तोंड गोड करपाची संद मेळटा अशें करून घरां – घरांनी पावतात.

क) सकयल दिल्ल्या देखी प्रमाण रित्यो सुवाती भरात.

देख :- गोंयकार नव्याची परब      ( मनवपा )
गोंयकार नव्याची परब मनयता.

 1. कणसाचे गोटे सोय आनी गोडांत ( कालवप )
  जाप . कणसाचे गोटे सोय आनी गोडांत कालयता.
 2. डोंबरी माकडाक ( नाचवप )
  जाप. डोंबरी माकडाक नाचयता.
 3. एकलो दादलो तासो ( वाजवप )
  जाप .एकलो दादलो तासो वाजवता.
 4. आवय भरग्यांक (न्हिदवप)
  जाप. आवय भरग्यांक न्हिदयता.
 5. मास्तर विध्यर्थांक (शिकवप)
  जाप. मास्तर विध्यार्थांक शिकयता.

ख) सकयल दिल्या वाक्यांतल्या आडी मारिल्या उतरांचें लिंग बदलून पुराय वाक्य फाव तो बदल करुन परत बरयात.

 1. बडी मारतकच बुकलो भायर धांवलो.
  जाप .बडी मारतकच माजर भायर धांवलें.
 2. न्हवरो बाशींग बांदून तयार जालो.
  जाप. व्हकंल बाशींग बांदून तयार जाली.
 3. मामी फाल्यां मुंबयच्यान येतली.
  जाप. मामा फाल्यां मुंबयच्यान येतलो.
 4. नुस्तेकारान ताजें फटफडीत नुस्तें हाडलें.
  जाप. नुस्तेकान्नीन ताजें फटफडीत नुस्तें हाडलें.
 5. आजो नातवाक काणी सांगता.
  जाप. आजो नातीणेक काणी सांगता.

ग) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1. खंयचे खोशयेंन गोंयकार परब मनयता ?
जाप. नव्याची खोशयेंन गोंयकार परब मनयता.

प्र2. खंयचे वाजंत्री वाजोवन सांगात करतात ?
जाप. धोल आनी ताशे वाजोवन सांगात करतात.

प्र3. पाद्रीविगार शेताचेर कितें घालता ?
जाप. पाद्रीविगार शेताचेर आशिर्वाद घालता.

प्र4. ख्रिश्चन लोकांचे कांय घरांनी कितें करतात ?
जाप. ख्रिश्चन लोकांचे कांय घरांनी पातोळ्यो आनी दोणे करतात

प्र5. कितें विसरून एकचारांची ही नव्याची परब लोक खुशालकायेन मनयतात ?
जाप. जाती – धर्म विसरून एकचारांची ही नव्याची परब लोक खुशालकायेन मनयतात.