आ) भाशे ज्ञान

1. वाज येवप – कितेंय करीन दिसप ना

प्रस्नः

) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रस्नाची जाप एका वाक्यात बरयातः

1. सवण्यांची शाळां खंय भरता?

जापः झांडाच्या ताळ्यांचेर सवण्याची शाळा बसता.

2. भुरग्यांची शाळा कितल्या वरांचेर सुरू जाता ?

जापः भुरग्यांची शाळा सकाळफुडे साडे आठाक सुरू जाता.

3. सवण्यांची शाळा भरपाचो वेळ खंयचो ?

जापः सवण्याक एकच वेळ आसना.

4. भुरग्यांच्या वर्गांतली भास कसली आसता ?

जापः भुरग्यांच्या वर्गांतली भास हुर्त हुर्त आसता.

 

) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप 2 – 4 वाक्यांत बरयात.

 

1. सवण्यांची शाळा आनी मनशांची शाळा हातुंतले म्हत्वाचे फरक कितें ?
जाप.  सवण्यांची शाळां सैमाचे उकते सुवातेर जाल्यार मनशांची शाळा चार वणटी भितर आसयता. मनशांची शाळा अमक्याच वेळार सुरू जाता पूण सवण्यांची शाळेक थारायिल्लो वेळ आसना.

2. सवण्याचें शिकप कसले तरेचे आसता ?
जाप. सवणी पिपळाचे ताळयेर बसू चिवचिव करीत शिकतात. चुडटांच्या व्हडया बसून हालत धोलत आपले उमाळे गायतात.

3. भुरग्यांक शाळेक वचूंक वाज कित्याक येता ?
जाप. भुरग्यांक बोवाळ केल्यार मास्तर शाळेत हुर्तहुत करीत ताका सवण्यां वरी गांवक मेळना. हालूक धोलूक मेळना, एका बाकार सावन दुस-या बाकार वचूक मेळना. देखून भुरग्यांक शाळेंत वचूक वाज येता.

घरपाठ

सवण्यांक बारीकसाणीन नियाळून ( पळोवप ) ताचें विशीं म्हायती पुजावन चोपडेर बरयात.

( हे भुरग्यांनी आपल्या घराकडेन आपुणूच करचे )