आ) सकयल दिल्या प्रश्नाची जाप एका – एका वाक्यांत बरयात.

1. एनलेटीकल इंजीन कोणे सोदून काडलें ?
जाप.  भौ. चार्ल्स बेबेस हांणी एनलेटीकल इंजीन सोदून काडलें.

2. भारतीय तत्रंज्ञानी सुपर संगणकाक कितें नांव दिले ?
जाप.  भारतीय तत्रंज्ञानी सुपर संगणकाक  परम हें नांव दिले.

3. गोंयात भारतीय संगणक संस्थेची शाखा केन्ना स्थापन जाली ?
जाप.  1983 वर्सा गोंयात भारतीय संगणक संस्थेची शाखा स्थापन जाली.

4. संगणकाक कोणा वरवी सुचोवण्यो करू येता ?
जाप. संगणकाक प्रोगाम वरवी सुचोवण्यो करू येता.

5. सगल्यांत बेस बरो प्रिणटर खंयचो ?
जाप.  लेझर प्रिणटर हो सगल्यांत बरो प्रिणटर.

इ) सकयल दिल्या प्रश्नाची जाप चार – पांच वाक्यांत बरयात.

1. बॅकांनी आनी कचे-यांची संगणक कसलो वावर करता ?
जाप.  बॅकानी संगणक खातेदारांच्या दुडवाचो पुराय हिशोब दवरता. चॅक – बूक बॅलन्स तयार करता, तशेंच हिसबाचे तकटे तयार करता. कचे-यांनी पत्रां टायप करता, लॅटहेड तयार करता, आंकडया चार्ट, ग्राफ तयार करता, कर्मचा-यां सबंदी आनी हेर गरजेची माहिती सांठोवन दवरून गरज पडटा तेन्ना दिवपाचो वावर संगणक करता.

2. हार्डवॅर आनी सॉफटवेर म्हणल्यार कितें ?
जाप.  हार्डवॅर आनी सॉफटवेर संगणकाचे मशीन पुराय आंगा सयत कप्यूटराक हार्डवेर म्हणटात आनी सॉफ्टवॅर म्हणल्यार प्रोगाम वा अप्लीकेशन कप्यूरान कसलें काम करप आनी ते कशें करप हांची सुचोवणी सॉफटवॅर करता. दिसान दिस नवे नवे हार्डवॅर आनी सॉफटवॅर बाजारांत येत आसता.

3. देवयानी प्रोग्रामा विशीं महिती बरयात.
जाप.  देवनागरी लिपयेंतली दिसाळी, म्हयनाळीं, वर्सुकी वा विशेश अंक तशेंच पुस्तकांचे हातबरप टायप करपाक ह्या देवयानी प्रोग्रामाचो उपेग करतात. छाप्पा खातीर टायप टायप केल्लो मजकूर थंयच पळोवन गरज पडल्यार रोखडोच आपणाक जाय तसो करूं येता.

4. स्कॅनराचें काम कितें आसता ?
जाप.  कप्यूटर फक्त अक्षरां वा उतरां तशेंच माहिती छपिना. वांगडा फोटेय     छापपाची सुविधा आसा. ही खाशेली सुविधा स्कॅनर करता. जे चित्र छाप्पाचें आसा तें स्कॅनरात घालून ताची कॉपी कप्यूटरांचेर घालतात आनी थंयसावन त3 ज्या पानांचेर छाप्पाक जाय थंय आनी जाय तितल्या कागदाचेर छापतात. हें काम स्कॅनर करता.

5. ई – मेलीचो फायदो कितें ?
जाप.  ई – मेल म्हळ्यार इलॅकट्रॉनीक मेल. कागदार बरोवन पोस्टातल्यान मजकूर धाडपाचे आशिल्लें. तो मजकूर कम्प्यूटर धाडटा. ह्या कामाक पोस्टाची तिकेट लागना. वाटेर खंय सांडपाचोय भंय ना. ते भायर वेळ वाटायता. मजकूर बरोवन ई – मेलीचो ल्हानसो नामो टायप करप आनी बटन दामप. रोखडयारोखडो मजकूर ई – मेल वरवी ताच्या नाम्यार हाजीर जाता. आर्विल्या काळात ई – मेलाचो हो व्हडांत व्हड फायदो.

6. सध्याच्या युगांक सगंणक युग कित्याक म्हणटात ?
जाप. सध्याच्या युगांक सगंणक युग म्हणटात कारण मनीस समाजाच्या फुडाराखातीर संगणकाक आता पर्याय ना.

7. प्रोग्राम म्हणल्यार कम्प्यूटरान कसले काम करप ?
जाप. प्रोग्राम म्हणल्यार कम्प्यूटरान कसले काम करप आनी तें कशें करप हाची कप्यूटराक दिल्ली सुचोवणी.

व्याकरण

 क) सकयल दिल्ली वाक्यां तातुंतली नामां सोदून बरयात.

1. हांव कप्यूंटर उलयता.
जाप.  कप्यूंटर

2. बॅकांनी दुडवाचो हिशोब दवरपाचें काम करता.
जाप.  बॅक, दुडू, हिशोब, काम

3. हांव अक्षराबराबर फोटेय छापता.
जाप. हांव, फोटे

ख) सकयल दिल्या दर एका उतरां पुज्यांतल्यान नामां वेगळावन बरयात.

1. आजो, आजी, लागीं, खाल्लो, नातू
जाप.  आजो, आजी, नातू

2. हांव, हात, पांय, पोट, तूं
जाप. हात, पांय, पोट

3.पावस, थंय, मळब, जमीन, हून
जाप. पावस, मळब, जमीन

4. झाड, आनी, फळ, फूल, आवयस !
जाप.  झाड, फळ, फूल,

  • तुमी वेचून काडिल्या नामाक जात नाम अशें म्हणटात.

ग) सकयल दिल्ली वाक्यां वाचुयां

1. गायत्री कंप्यूटर शिकता.

2. मनोजनाक इ – मेलीन चीट धाडली.

3. भारतांत तज्ञांनी सुपर कंप्युटराक परम हें नांव दिलां.

4. गुलाबांचें फूल सोबीत दिसता.

  • वयर दिल्या आडि मारिल्ल्या उतरांक खास नामां वा विशेश नामां अशें म्हणटात.

घ) सकयल कांय जातनां दिल्ल्यांत ताचे मुखार पांच – पांच खास नामां बरयात.

  1. मनीस – पीटर, अहमद, अमर, विनायक. रिटा
  2. गांव –
  3. देश –
  4. न्हंयो –
  5. दोंगर –

जापो  2. गांव – मडकय, फोडें, मडगांव, साखळी

  1. देश – भारत, अमेरिका, जपान, जर्मनी, चीन
  2. न्हंयो – मांडवी, जुवारी, यमुना, गोदावरी, चिनाब
  3. दोंगर – हिमीलय, सह्याद्री, गिरनार, चद्रंनाथ, सिध्दनाथ

अभ्यास

कंप्यूटर आनी इंटरनेट पळोवन तेविशीं चड म्हायती मेळयात.