आ) सकयल दिल्या प्रश्नाची जाप एका – एका वाक्यांत बरयात.

1. कवी मनशांक कितलें जगूंक मेळचें अशें मागता ?
जाप.  जितली पिराय मागून आयला. तितली वर्सा तरी मनशांक जगूंक मेळचें अशें कवी मागता.

2. सवणीं केन्ना भुलतली ?
जाप.  पांचवी – पांचवी झाडां पळोवन सवणीं भुलतली.

इ) सकयल दिल्या प्रश्नाची जाप दोन – तीन वाक्यांत बरयात.

1. हे कवितेन मनशांक मोल येवपाक कितें घडचें अशें कवी सुचयता ?
जाप. कॉक्रिटाची दाट जंगला जाल्यान पयशांक मोल आयलां आनी मनशाचें मोल ना जाला. मनशांक मोल येवचे खातीर पयशांचे मोल जावकक जाय. अशें कवी सुचयता.

2. कवीन मनशांमदी कसली गजाल फळची म्हणटा ?
जाप. कॉक्रिटाच्या इमारतीनी रावून मनीस सुवार्थी जावन वावरूंक लागता. मनशां मदी वावुरताना जे मनीसपण उणे जाला ते फळचे म्हणल्यार आनीक चड वाडचे अशें कवीन म्हणटा.

ई) रित्यो सुवाती भरात.

1. कॉक्रिटाच्या जगलांत

पाचवें ………. फुलचें.

2. मनशांमदी वावुरताना

………..फळचें

जाप 1. सपन

  1.  मनीसपण