आ) भाशे ज्ञान

1. यादी काळजांत उरप – यादी उगडासात उरप

2. राजी नासप – तयार नासप

3. आवा शिवा करप – कशेन भशेन

4. उत्तर दिवप – वचन दिवप

5. पयशांचें तोंड पळोवन ना – पयशे मोडटा आसतना विचार करप ना.

6. हावेस अर्दकुटे उरप – इत्सा पुराय जावप ना.

इ) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका – एका वाक्यांत बरयात.

1. बरोवप्याक कसली आवड आसा ?
जाप. सुटयेत आपल्या कुटूंबाक घेवन भोंवडेर वचपाची बरोवप्याक आवड आसा.

2. बगळूंराक बरोवप्याक खंयच्यो सुवातो पळयल्यो ?
जाप. बगळूंराक दोन दीस रावन बरोवप्यान खंयचे वस्वूस ग्रहालय, लालबाग आनी हेर सुवातो पळयल्यो.

3. रामेश्वराच्या देवळाच्या प्राकारात कितली कुंडां आसात ?
जाप. देवळाच्या प्रकारात बावीस कुंडां आसात.

4. रावपाच्या कुडीचें भाडें तीन पटीचेर कित्याक पाविल्ले ?
जाप. नातलाची सुटी आशिल्यान भोंवडेकाराची गर्दी जाल्ली म्हूण रावपाच्या कुडीचें भाडें तीन पटीचेर पाविल्लें.

5. स्वामी विवेकांनदाचो पुतळो कसलो संदेश दिता अशें बरोवपी सांगता ?
जाप. स्वामी विवेकांनदाचो पुतळो  लोकांक मनीसकुळयेच्या बरेपणाचो संदेश दिता अशे बरोवपी सांगता.

ई) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप चार – पांच वाक्यांत बरयात.

1. आमच्या देशांतल्या कांय पर्यटन थळांची नांवां बरयात.
जाप.  आमच्या राजचे उतरेक दिल्ली, आग्रा, फतेहपूर – सिक्री, हरिव्दार, मध्य भारतात,  भोपाळ, इदूंर, ग्वाल्हेर, महाराष्ट्रातले मुबंय, कोल्हापूर, शिर्डी, सावंतवाडी, पुणे, सिधुदुर्ग मालवण, वेगुर्ले, आंबोली आनी हेदराबाद, कर्नाटकांतले म्हैसूर, बेंगलूर, केरळातले थिरूवंनतपुरम, तमिळनाडूंत मदूराय, रामेश्वरम, कन्याकुमारी बी आमच्या देशांतली पर्यटन थळां आसात.

2. मिनाशी मंदिराचे वर्णन बरोवप्यान कशें चितारलां ?
जाप.  मदूराय शांरांतले मुखेल आकर्शक म्हणल्यार मिनाक्षी मंदीर. ह्या देवळाच्या चारुय मुखेल दारांचे तेगशेर भांगराचे कळस बसयल्यात. वण्टीचेर हजारांनी देव देवतांच्यो आनी राजा राणयाच्यो रंगीत मुर्ती सुंबद तरेन बसयल्यात. देवळांत भितर सरून भायर येता म्हणसर उण्यांत उणे एक वर लागता. संवसारातल्या वेचीक अश्या अपरुपा मदले मिनाक्षी मंदीर  हे एक.

3. रामेशवराच्या देवळांत कसल्यो खाशेल्यो गजाली पळोवंक मेळटात ?
जाप.  रामेशवराच्या देवळांत प्रकारांत बावीस पवित्र कुंडां. म्हणल्यार बावीस ल्हान ल्हान बांयो आसात. ह्या कुडांतलें उदक न्हाले वा पियेले उपरांत देवळांत येवन देव – देवीचे दर्शन घेवपाक मेळटा. ह्या देवळाचें एके वटेन जे रांकेत खांबे आसात ते एकेच तरेचे आसात आनी ते हजारा वयर आसात. ते मेजपाक वरांची वरां लागतात.

व्याकरण

क) सकयल दिल्ली वाक्यां वाचात.

1. देशांतली पर्यटन स्थळां सोबीतकायेन भरल्यांत.

2. एका कुडांतल्या उदकाची गोडसाण आडसराच्या उदकाभशेन आसली.

3. विवेकांनदाचे यादिस्तीक हें शांततायेचें प्रतीक.

4. धनुष्यकोडीमेरेन वचपाक सरकारान बंदी घाल्या.

5.  हिंद म्हासागराची खोलाय कोणाच्याय मेजूं येता ?

 • वयर दिल्या वाक्यांतल्या आडी मारिल्या उतरांक भावनामां अशें म्हणटात.

ख) सकयल दिल्ल्या उतरांपासून भावनामां घडोवन बरयात.

 1. व्हड –
 2. स्वतंत्र –
 3. तीख –
 4. उंच –
 5. म्हारग –

जापो   1. व्हड – व्हडपण

 1. स्वतंत्र – स्वतंत्रताय
 2. तीख – तीखसाण
 3. उंच – उंचाय
 4. म्हारग – म्हारगाय

ग) सकयल दिल्ली वाक्यां वाचुयां

1. देवळांत वचपाक लोकांची रीग लागिल्ली.

2. मळबांत सवण्याचें भिरें उडटा.

3. कारगिल मेकळें करपाक सैन्य झुजलें.

4. गोंरवाचें हींड रस्त्यार येरादारेक आडखळ हाडटात.

5. वयर दिल्ल्या आडी मारिल्या उतरांक रास नामां म्हूण वळखतात.

घ) सकयल दिल्ल्या उतरांची रास नामां बरयात.

 1. लोकांचो –
 2. भाताची –
 3. मुयाची –
 4. मुसाचोमो –
 5. खेळगडयाचो –

जापो 1. लोकांचो – पंगड

 1. भाताची – रास
 2. मुयांची – राक
 3. मुसाचोमो – चोंबो
 4. खेळगडयाचो – पगंड

अभ्यास

गोंयच्या नामनेच्या तिर्थसुवाताक तुमी भेट दिल्या आसतलीच. त्या तिर्थसुवाताचे वर्णन करात.

( हो अभ्यास भुरग्यांनी आपले अनुभवावयल्यान आपुणूच करपाक जाय )