सकयल्यादरेका प्रस्नाची जाप ऐकेका वाक्यांत बरयात.

1. विनू आनीताची आवय खंय वचूंक भायर सरली  ?
जाप : विनू आनी ताची आवय वडाची पुजा करूंक वचूंक भायर सरली

2. वडापानाच्यादोण्यानी कितें घाल्लें  ?
जाप : वडापानाच्या दोण्यानी फळांचो पनवार घाल्लो.

3. वडावयल्यासवण्यांक खाण सोदूंक वचपाची गरज कित्याक पडना  ?
जाप : सवण्यांक खावंक वडाच्या फळांचे घोंस मेळटात देखून तांकां खाण सोदूंक वचपाची गरज ना

4. वडारूखरसत्याचे कडेक कित्याक लायताले  ?
जाप : वाटे वयल्यान वचपी वाटसुरांक विसव घेवंक,
सावळी मेळचे खातीर रसत्याचे कडेक वडारूख लायताले.

5. मध्यप्रदेशांत आशिल्ल्या वडाचें खाशेलेंपण कितें  ?
जाप : मध्य प्रदेशांतलो वड अडेज एकर भुंयेचेर पातळ्ळा.

६) झाडां हवा कशीं निवळ करतात  ?
जाप : हवेंतलो कार्बन डायॉक्सायड ओडून घेवन हवा निवळ करतात.

सकयल दिल्लया दरेका प्रस्नाची जाप सुमार ३/४ वळींनी बरयात.

1. टिचरीनविनूक झाडांविशी कितें शिकयलां  ?
जाप : झाडां आमकां प्राणवाय दितात . झाडां नाशिल्लीं जाल्यार आमकां प्राणवाय मेळचो नासलो. झाडां हवेंतलो कार्बन डायॉक्सायड ओडून घेवन हवा निवळ करतात आनी प्राणवाय आमकां दितात हें टिचरीन विनूक शिकयलें.

2. झाडांकलागूनमनशाक कसलो लाव जाता  ?
जाप : झाडां आमकां फळां फुलां दितात. मदेर आनी जळवाक लाकूड दितात. आमी बरयतात तो कागद लेगीत झाडां पसून तयार जाता. झाडां आमकां प्राणवाय दितात. झाडां हवें तलो कार्बन डायॉक्सायड ओडून घेवन हवा निवळ करतात. झाडां आमकां सावळी दितात. झाडांक  लागुनूच पावस पडटा. पावसाक लागून पिकां जातात आनी आमकां अन्न मेळटा.

पाठांतलीं फाव तीं उतरां घालून वाक्यां पुराय करात.

१) एका ताटांत पुजेचें सगळें _______  दवरिल्लें.

२) झाडांचे आमचेर खरयांनीच _______  म्हणूक जाय.

३) आयज ह्या वडाची पुजा करुन आमी आमचे _______  जागुया.

४) उलयतां उलयतां तीं _______  पावली.

५) विनूची आवय _______  उटली.

जाप : १) साइत्य        २)उपकार          ३) लागणुकेक         ४) वडाकडेन           ५) फांतोडेर