सकयल्यादरेका प्रस्नाची जाप ऐकेका वाक्यांत बरयात.

१)  जिवाक सू ऽऽ केन्ना दिसता  ?
जाप : मातलेगीत वारो आयल्यार जिवाक सू ऽऽ दिसता.

२)  मातयेचो वास केन्ना पातळटा  ?
जाप : पयल्याच पावसान भूंय भिजता तेन्ना मातयेचो वास पातळटा.

३)    वारयाक लागून घरामुखावयलो माड कसो दिसता   ?
जाप : वारयाक लागून घरामुखावयलो माड भूंयेर पडटा सो दिसता.

४)   म्हातारी – कोतारीं केन्ना देवाचें नांव घेवंक लागतात   ?
जाप : गडगड मारूंक लागता तेन्ना म्हातारी – कोतारीं देवाचें नांव घेवंक लागतात

५)  भुरग्यांक कावळ्याची काकुळट कित्याक दिसता  ?
जाप : कावळो चिप्प भिजला म्हूण भुरग्यांक कावळ्याची काकुळट दिसता.

सकयलदिल्लयादरेका प्रस्नाची जाप सुमार ३/४ वळींनी बरयात.

१)   पावस येता हे लोक कशें पारखितात   ? 
जाप : उबाळ सोंसूं नजो जाता. अचकीत थंड वारें व्हांवपाक लागता. मळबांत काळीं – काळीं कुपां ऐकठावतात. हें पळोवन आतां आतां पावस येता अशें लोक पारखितात.

२)   पावस पडिल्ल्यान घरामुखावयलें आंगण आनी रस्तो हाची कितें दशा जाल्या   ?
जाप : पावस पडिल्ल्यान घरामुखावयलें आंगण तळें कशें जालां. रस्तयाचेर उदकाचे लोट व्हांवतात.  व्हाळ उदकान उपाट भरल्यात.

३)   पावस थांबलेउपरांत कितें दिसूंक लागता   ?
जाप : पावस थांबलेउपरांत तानेल्ली धरतरी पावसाचें उदक पियेवन धादोस जाता. झाडां – पेडां न्हावन धुवन पाचवींचार दिसतात. सवणीं झाडांपेडांचेर परतीं येवन आपलें आंग सुकोवंक लागतात.