आ) सकयल दिल्ल्या दरेक प्रस्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1)   सरदार सैन्य घेवन गांवचें दिकेन कित्याक गेलो ?
जाप. 
 सरदार सैन्य घेवन गांवचें दिकेन शेताचे सोदीक गेलो.

प्र2)   व्हडलें शेत पळोवन सरदारान आपणाल्या सैन्याक कितें फर्मायलें?
जाप.   जाता तितलें पीक कातरून साकांनी भरात अशें व्हडलें शेत पळोवन सरदारान आपणाल्या सैन्याक फर्मायलें.

प्र3)   व्हडलें शेंत कातरचें न्हय अशें शेतकाराक कित्याक दिसलें ?
जाप.   व्हडलें शेंत कातरचें न्हय अशें शेतकाराक कारण तें शेत दुस-याचें आसलें.

प्र4)   सेनापती केन्ना खबळ्ळो ?
जाप. 
 रित्या हातांनी परत आयिल्या सरदाराक पळोवन सेनापती खुबळ्ळो.

प्र5)   सेनापतीन शेतकाराचो भोवमान कसो केलो ?
जाप.   सेनापतीन भागरांची पवनां दिवन शेतकाराचो भोवमान केलो.

) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रस्नाची जाप 3-4 वळीनीं बरयात.

प्र1)    सरदारान व्हडलें शेत कातरचें न्हय म्हूण शेतकारान ताकां कसली विनवणी केली ?
जाप. 
सरदारान व्हडलें शेत कातरचें न्हय म्हूण शेतकारान ताका सागलें उपकार करून ह्या शेतांतल्या पिकाक हात लांव नाकात हांव तुमकां बरें पिकिल्लें दुसरें एक शेत दाखयता. अशें म्हणून शेतकारान विनवणी केली.

प्र2)    सेनापतीन आपणाली चूक मानीत शेतकारान कितें सागलें ?
जाप.
   सेनापतीन आपणाली चूक मानीत शेतकाराक सागलें “शेतकार बाब, आयज म्हज्या हातात व्हडली आगळीक घडपाची पूण तुवें म्हजें दोळें उकते केले. दुस-यांच्या संपत्तीचेर आपणें हक्क चलोवचो न्हय तो अन्याय जाता.” अशें सागलें.

क) सकयल दिल्ली वाक्यां कोणे कोणाक म्हणल्यांत तें बरयात.

1)    “ते शेत म्हजें न्हय”
जाप. 
शेतका-यान सरदाराक म्हळें.

2)    “तुवे आज म्हजें  दोळे उकतें केले”
जाप. 
सेनापतीन शेतकाराक म्हळें.

3)    “आमकां ह्या वाठारांतले व्हडलें शेत दाखयशी”
जाप. 
सरदारान शेतकाराक म्हळें.

4)     “सायबा, तुमी म्हजें कातरून व्हेल्यार जाता. ताका कांयच वायट दिसचें ना”
जाप.   
शेतकारान सेनापतीक म्हळें.

प) उरफाटी उतरां बरयात

1) व्हड        x        ल्हान
2) पयस      x       लागीं
3) राग        x        मोग
4) रितो       x        भरिल्लो
5) उकते      x        बंद
6) न्याय      x       अन्याय

ह) समानार्थी उतरां

1) राग       –    तिडक
2) खोस     –    उमेद
3) ल्हान    –    धाकटे
4) झाड      –    रूख
5) गजाल   –    खबर

व) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वळींनी बरयात.

प्र1)    सैन्य भुकेन कितें जालें ?
जाप.   सैन्य भुकेन आकूळ – पिकूळ जालें.

प्र2)   शेतकाराक खोस कित्याक जाली ?
जाप
.   सेनापतींची उतरां आयकून शेतकाराक खोस जाली.

प्र3)   सरदाराक वाटेर कोण मेळ्ळो ?
जाप.  सरदाराक वाटेर एक शेतकार मेळ्ळो.

प्र4)   सरदार कित्याक रागार जालो ?
जाप. 
आपल्या शेतापरस ल्हान शेत दाखयलें म्हणून सरदार रागार जालो.