आ) सकयल दिल्ल्या दरेक प्रस्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1)   राजनाक रडपाक कित्याक आयलें ?
जाप
.   राजनाक कोणूच आपल्या बांकार बसूंन दिनासलें देखून ताका रडूंक आयलें.

प्र2)     दांत दिसाक कितलें फावटी घासूंक जाय ?
जाप. 
 दांत दिसाक दोन फावटी घांसूंक जाय.

प्र3)   आमी वेळचेवेळार नाखटां कित्याक कांडूक जाय ?
जाप.   नाखटांतलो चिखल जेवणांवागडां पोटांत वचून आमी बरें ना जातले देखून आमी वेळचेवेळार नाखटां कांडूक जाय.

प्र4) बुरसो रावल्यार कसले रोग जातात ?
जाप
.  बुरसो रावल्यार थंडी, जोर, पोटांतले रोग, कातीचें रोग अशें जायते रोग जातात.

) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रस्नाची जाप 3-4 वळीनीं बरयात.

प्र1) वर्गातलें भरगें राजनाक आपल्या बांकार कित्याक बसूक दिनाशिल्लें ?
जाप
. राजन त्या वर्गंतलो एक बुरसो भुरगो. तो सकाळचो वेळार केन्नाच उठनासलो आनी वेळ मेळ्यार न्हातालो नाजाल्यार तसोच शाळेंत वतालो. ताच्या आगांक घामसाणी येताल्यो, उलयतना तोडांक वास घेतालो, नाक व्हांवताले आनी दोळ्यांतलो ओंकीर लेगीत काडनाशिल्लें. ताचें बुरशेंपणाकलागून वर्गांत ताका कोणूच आपल्या बाकांर बसूंक दिनाशिल्ले.

प्र2)   आमी आमचें तोंड कशें निवळ दवरून जाय ?
जाप.
   दांत घांसपाचो पिठो वा पेस्ट लावन ब्रशान दांत घासपाक जाय. भितल्यान आनी भायल्यानूय बी. दांत घासतानाच जीब निवळ करपाक जाय तशेंच दोळे निवळ बरे धुवंक जाय इतलेंच न्हय, नाक लेगीत उदकांन निवळ करूंक जाय. सकाळीं उठ्ठकच तशेंच रातचें न्हिदचें पयलीं दांत घासूंन आमचें तोंड निवळ दवरुंक जाय.

 प्र3)  न्हाता आसतना आमी कसली जतनाय घेवंक जाय ?
जाप. 
न्हाता आसतना बरो शाबू लावन आंग घासूंन न्हांवक जाय. हात, बोटां, ताळकां, मणकटां, खाको, कोपर शाबू लावन बरें चोळून घासपाक जाय आनी तशेंच पायांची बोटां पावलां, खोटो, धोपरां सारकी घासूंक जाय.

प्र4)   भलायकी बरी उरपाक आमी कितें करूंक जाय ?
जाप.
  भलायकी बरी उरपाखातीर आमी नाखटांतलो चिखल साफ करपाक जाय अशें करून आमचे भलायकी बरी उरता.

इ) ह्या पाठांत आयिल्या कुडिच्या अवयवांची नांवां बरयात.

 1. तोंड
 2. दांत
 3. जीब
 4. दोळे
 5. नाक
 6. हात
 7. बोटां
 8. ताळटां
 9. मणकटां
 10. खांको
 11. कोपरां
 12. खोंटो
 13. धोपरां
 14. नाखटां

भाशकार्य

अ) निवळ ह्या उतरांक साण हें कूस जोडटकर निवळसाण हें उतर तयार जाता तशेंच साण हें कूस जोणून आनीक पांच उतरां बरयात.

 1. थंड              –       थंडसाण
 2. नितळ         –      नितळसाण
 3. बारीक          –       बारीकसाण
 4. घाम             –       घामसाण
 5. शितळ         –      शितळसाण

आ) व्हडल्या – व्डल्यांन हाचो अर्थ खूब व्हडल्यान असो जाता. हे प्रमाण सकयल दिल्या उतरांचें अर्थ बरयात.

 1. चोळू       –    चोळून    :- खूब चोळून
 2. रागा       –    रागान     :- खूब रागान
 3. मजे        –    मजेन     :- खूब मजेन
 4. बेगी        –    बेगीन     :- खूब बेगीन

च) रित्यो सुवाती भरात

 1. राजन त्या वर्गातलो बुरसो भुरगो.
 2. दांत घासतानाच जीब निवळ करूंक जाय.
 3. सकाळी उठ्ठकच तशेंच रातचें न्हिदचें पयली दांत घासूंक जाय.
 4. न्हाता आसतना बरो शाबू लावन आंग घांसून न्हावंक जाय.
 5. टिचरीन राजनाक शाबासकी दिली.

भ) समानार्थी उपरां बरयात

 1. याद       –     उगडास
 2. इश्ट       –      वांगडी
 3. दुयेस     –       रोग
 4. बुरसो     –      म्हेळो
 5. निवळ    –      नितळ

व) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वळींनी बरयात.

प्र1.   राजन कोण आसलो ?
जाप
.  राजन एक बुरसो भुरगो आसलो.

प्र2.   राजन कसो हासपाक लागलो?
जाप.   राजन मुमुरखो हासपाक लागलो.

प्र3.  ब्रशाक कितें लावून दांत घासपाक जाय ?
जाप. 
ब्रशाक दांत घासपाचो पिठो वा पेस्ट लावन ब्रशांत दांत घासपाक जाय.

प्र4. राजनाचें आगांक कसलो वास येयलो ?
जाप.
राजनाचें आगांक घामसाणीचो वास येतालो.