आ) सकयल दिल्ल्या दरेक प्रस्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1)  18 जून ह्या दिसा मडगांवा खंयच्या क्रांतिवीरांची सभा घेतिल्ली ?
जाप.
18 जून ह्या दिसा डॉ. राम मनोहर लोहिया आनी डॉ. ज्युलियांव मिनेझीस ह्या क्रांतिवीरांनी मडगांव सभा घेतिल्ली.

प्र2)   मडगांवचें सभेंत गोंयकाराकक फडा-यांनी कित्याखातीर उलो मारिल्लो ?
जाप. 
 गोयचें सुटकेखातीर आंदोलन चालू दवरूंन मडगांवचे सभेंत गोंयकाराक फुडा-यांनी उलो मारिल्लो.

प्र3)   सभेच्या वेळार बेर्थाबायन धपके कित्याक खावचे पडलें  ?
जाप.
  सभेक त्रिश्तांव ब्रागांझ द कुन्ह हाजीर रांवक गेले तेन्नाच अकस्मात पुलिसांनी धरले. दयामाया नासताना बडोवंक लागले तेन्ना बेर्थाबायन धपके आपल्याचेर घेतलें.

प्र4)   बेर्थाबायक गोंयचें सुटकेखातीर झगडपाची स्फूर्त कोणाकडल्यान मेळ्ळी ?
जाप
.  बेर्थाबायक गोंयचें सुटकेखातीर झगडपाची स्फूर्त तिच्या मामा त्रिश्तांव ब्रागांझ द कुन्हा कडल्यान मेळ्ळी.

ब) सकयल दिल्ल्या दरेक प्रश्नाची जाप 4-5 वळींनी बरयात.

प्र1.   तीन जूनाक जाल्ले सभेत कितें घडलें ?
जाप. 
तीन जूनाक सभेंत त्रिश्तांव ब्रागांझ द कुन्हा हाजीर रावंक गेलो तेन्ना अकस्मात पुलिसांनी ताकां धरून, दयामाया नासतना बडोवंक लागले तितल्यान थंय एक तरनाटी मदीं पयली आनी त्रिश्तावांचेर पडपाचे धपकेतिणें आपणाचेर घेतले. तिका बरोच मार बसलो, तिचें धाडस पळोवन सगळे लोकांक अजाप दिसलें.

प्र2.   बेळगांवा रावन बेर्थाबायन गोंयचे सुटकेखातीर कसलो वावर केलो ?
जाप. 
बेळगांवा रावन बेर्थाबायन ‘फ्री गोअ’ हें राष्ट्रवादी विचारांचे नेमाळें सुरू केलें आनी ताचें वरवीं गोंयचें सुटकेखातीर लोकांमदी जाग्रुताय हाडली. गोंयचें सुटके चळवळीक नेट हाडपाखातीर तिणें लोकांचो तेंको मागपाक देशभर भोवली.

प्र3.  जाण्टेपणांत भलायकी बरी नासतना लेगीत बेर्थाबाय कितें करताली ?
जाप.
  जाण्टेपणांत भलायकी बरी नासतना लेगीत बेर्थाबायन आपली उमेद मातूय बावूंक दिली ना. ती मोटया कश्टान वाचन करताली आनी बरयताली.

क) पाठ्यपुस्तक आधारान रित्यो सुवाती भरात

 1. लोक पुर्तुगेज कायदो मोडून आत-या – पय-यार सभ घेत रावलो.
 2. जायत्या जाणांक तिणे काँग्रेसीचे वांगडी केले.
 3. गोयचें सुटकेखातीर तिणें केल्लो वावर मात सासणांक उरलो.
 4. तिणें ‘फ्री गोअ हें राष्ट्रवादी विचारांचें नेमाळें सुरु केलें.
 5. तिचो मामा त्रिश्तांव ब्रागांझ द कुन्हा एक व्हड सुटके झुजारी.
 6. 1950 वर्सा ती बेळगांवां रावक गेली.
 7. सतरा वर्साची आसतना तीं गोंय काँग्रेस समितींत गेली.
 8. पुर्तुगेज अधिका-यांनी ती सभा जबरदस्तेन बंद उडयली.

ख) सकयल दिल्ल्या दरेक प्रस्नाची जाप एका वाळींन बरयात.

प्र1.   गोयचें सुटकेखातीर आंदोलन चालू दवरून तांणी कोणाक उलो मारलो ?
जाप. 
गोयचें सुटकेखातीर आंदोलन चालू दवरून तांणी गोंयकाराक उलो मारलो.

प्र2.   बेर्था मिनेझीस ब्रागांझ कोणाची धूव आसली ?
जाप
.  बेर्था मिनेझीस ब्रागांझ एक नामनेचो लेखक आनी चिंतक लुईज द मिनेझीस ब्रागांझ हांची  ती धूव आसली.

प्र3. बेर्था मिनेझीस ब्रागांझाक कसल्यो कसल्यो भासो बेस ब-यो येताल्यो ?
जाप. बेर्था मिनेझीस ब्रागांझाक कोंकणी, पुर्तुगेज आनी इंग्लिश ह्यो भासो बेस ब-यो येताल्यो.

प्र4.  बेर्था मिनेझीस ब्रागांझा लोकांक कितें वाटूंक लागली  ?
जाप.
  बेर्था मिनेझीस ब्रागांझा लोकांक राष्ट्रवादी साहित्य वाटूंक लागली.

प्र5.  बेर्था मिनेझीस ब्रागांझाच्यो इंग्लिशींत कितल्यो पुस्तकां उजवाडाक आयल्या ?
जाप.  बेर्था मिनेझीस ब्रागांझाच्यो इंग्लिशींत तीन पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात.

 भाशाकार्य

अ) सकयल दिल्ली उतरां घेवन वाक्यां घडयात.

 1. प्रचार      –     मतदानाच्या पयली लोक प्रचार करतालें.
 2. उमेद       –    म्हाका शाळेंत वचपाक खूब उमेद येता.
 3. स्फूर्त      –    म्हाका म्हजे आवयची स्फूर्त मेळिल्ल्यान हांव व्हड लेखक जावंक पावलें.
 4. अजाप    –    इतलो व्हडलो सोरोप पळोवन म्हाका अजाप जालें.
 5. वावर      –     म्हजी आवय घरांतलो सगळो वावर करता.

आ) सकयल दिल्ल्यां उतरांच्या अर्थाचींच दुसरी उतरां बरयात.

 1. अकस्मात     –    अचकीत
 2. उपरांत          –     मगीर
 3. कथा             –     काणी
 4. वावर             –     काम
 5. संवसार          –      जग