आ) सकयल दिल्ल्या दरेक प्रस्नाची जाप एका वाक्यांत बरयात.

प्र1.   शेंवतूबायक घोवाची जोड कित्याक पाव नासली ?
जाप.
   शेंवतूबायचें घरांत खावपी मनशां चड म्हणून घरांत जोड पाव नासली.

प्र2.    शेंवतूबायच्या घोवाक रानांत कोण मेळ्ळो ?
जाप.
   शेंवतूबायच्या घोवाक रानांत एक तपस्वी मेळ्ळो.

प्र3.    शेंवतूबायन तिसरे फळ कातरतना कितें मागलें ?
जाप.
   शेंवतूबायन तिसरे फळ कातरतना म्हटलें आमच्या सुखाचो कोणे दुस्वास करचो न्हय अशें मागलें.

प्र4.   आवडूबायन शेंवतूबायचें गुपीत कशें काडून घेतलें ?
जाप
.   आवडूबायन शेंवतूबायकडेन गोड- गोड उलोवन सगली गजाल काडून घेतली.

प्र5.    आवडूबायक सदांच कितें दिसचें ?
जाप. 
 आवडूबायक सदांच दिसचें आपलेपरस कोणे गिरेस्त नासचें.

) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रस्नाची जाप 3-4 वळीनीं बरयात.

प्र1.   आवडूबायचो सभाव कसो आशिल्लो ?
जाप.
  आवडूबाय मातशी दुस्वासी आनी दुस-याचें मातशें लेगीत बरें जाल्लें पळोवन तिच्या पोटांत चाळवताले असो सभाव आवडूबायचो आशिल्लो.

प्र2.  शेंवतूबायच्या घोवाक तपस्व्यान कितें सागलें ?
जाप. 
शेंवतूबायच्या घोवाक तपस्व्यान ताका तीन फळां दीत म्हटलें, “हीं फळां घेवन घरां वच, तुजे घरकान्नीक दी आनी तिका न्हावन – धुवन पाटार बसून एक – एक फळ कापूक सांग पूण तूं मतींत धर, फळ कापतना ती जें कितें म्हणटली तेंच तुमकां मेळटलें. अशें तरेन तिनूय फळां कापून तुमकां तीन गजाली फावो जातल्यो” अशें तपस्व्यान सागलें.

प्र3.  शेंवतूबायन तिनूय फळां कापून कितें कितें मेळयलें ?
जाप.
  शेंवतूबायन पयलें फळ कापून एक बरेशें घर, दुसरें फळ कापून घरांत जेवणा-खाणाच्यो वस्तू केन्नाच उण्यो पडपाक जायना आनी तिसरें फळ कापून आपल्या सुखाचो कोण दुस्वास करचो न्हय अशें तरेंन  फळ कापून तिनूय फळां कापली.

प्र4. आवडूबायक पश्चात्ताप कित्याक करचो पडलो ?
जाप. 
आवडूबायक पश्चात्ताप करचो पडलो कित्याक तर जेन्ना शेजान्नीन भितर सरतकच म्हटलें “कितें जावचें अशें घरकार म्हणटालो ?” हें आयकून तिणें तिडकेन म्हणलें “नाक म्हजें” म्हणून तिणें फळ कापलें ताका लागू तिका पाश्चात्ताप करचे पडलो.

प्र5.   हे काणयेतल्यान कसली देख मेळटा ?
जाप. 
कसल्या भी गजालीचेंर विश्वास दवरप न्हय. जे कितें मेळटा तें काम केल्यारच मेळटा अशें हे काणयेतल्यान देख मेळटा.

क) सकयल दिल्ली वाक्यां कोणे कोणाक म्हणल्यांत तें बरयात.

प्र1. “कितें जालां बालका ?”
जाप.
तपस्व्यान शेंवतूबायच्या घोवाक म्हळें.

प्र2. “बरें जावचें अशें म्हण.”
जाप.
आवडूबायच्या घोवान आवडूबायक म्हळें.

प्र3. “नाक म्हजें.”
जाप. आवडूबायन शेजान्नीक म्हळें.

प्र4. “कितें गे आवडूबाय, कितें जावचें अशें घरकार म्हणटालो.”
जाप.
शेजान्नीन आवडूबायक म्हळें.

म) उरफाटे उतरां बरयात

1) गरीब         ×         गिरेस्त

2) दिसभर      x         रातभर

3) चड             x         कमी

4) घोव            x         बायल

5) सूख            x         दूख

6) घरकार       x        घरकान्न

7) प्रामाणीक    x       अप्रामाणीक

व) सकयल दिल्ल्या उतरांनी वाक्यां करून बरयात

1) बाचाबाच –  म्हजें इश्टांमदी खेळां खातीर बाचाबाच जाली.

2) थकलो – हांव माजरां फाटी धावंन थकलो.

3) फळां – हांव सद्दां जेवून फळां खाता.

4) तिडक – जेन्ना भुरगीं व्हडल्यां कडेन फटींग उलयता तेन्ना ताका तिडक येता.

स) खूब चल्लो हे सांगचेखातीर चल चल चल्लो अशें पाठांत आयलां. अशेतरेन सकयल दिल्ली वाक्यां बदलून बरयात.

1) तो खूब रडलो – तो रड रड रडलो.

2) रमेश खूब धावलो – रमेश धांव धांव धांवलो.

3) शीला खूब नाचलें – शीला नाच नाच नाचलें.

4) डॉमनीक फेरयेत खूब भोंवलो – डॉमनीक फेरयेत भोंव भोंव भोवलो.

5) माकडाची काणी वाचून लैला खूब हांसले – माकडाची काणी वाचून लैला हांस हांस हांसलें.

ह) सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप एका वळींनी बरयात.

1)     गांवाचे नांव कितें आसलें ?
जाप. 
गांवाचे नांव अप्रूप आसलें.

2)    तपस्व्यान कितली फळां शेंवतूबायच्या घोवाक दिली ?
जाप. 
 तपस्व्यान तीन फळां शेंवतूबायच्या घोवाक दिली.

3)     कोणाच्या मदीं बाचाबाच जाली ?
जाप. 
शेंवतूबायचें आनी ताचे घोवाचें मदीं बाचाबाच जाली.

4)     शेंवतूबाय कशी आसली ?
जाप. 
शेंवतूबाय गरीब पूण प्रामाणीक आसली.