शबदार्थ
चिंता – फ़िक्र (Worry)

जल्दी – शीघ्र (Quickly)

धन्यवाद – शुक्रिया (Thank you)

सिर्फ़    – केवल (Only)

अवसर – मौका  (Occasion)

बढ़िया  – अच्छा (Good)