शब्दर्थ :

१.  टिपून ठेवणे  –  लिहून ठेवणे. (to note down)

२.  योजना  –  नियोजन. (plan)

३.  जमा करणे  –  परत करणे. (return)

४.  प्रश्नावली  –  माहिती गोळा करण्यासाठी केलेली प्रश्र्ने. (questionnaire)