शब्दार्थ :

१.  कार्यकर्ता – चळवळीत भाग घेणारी व्यक्ती (activist)

२. मुकाटपणे – काहिही न बोलता (quietly)

३. धाडस – धैर्य (courage)