शब्दार्थ :

१) कोमळ – कोमल

२) धूर्तकळा – शहाणपण

३) विमळ – विमल