शब्दार्थ :

१.  भोवतीच्या  – आजूबाजूचे (surrounding)

२.  नष्ट – नाश करणे (destroy)