शब्दार्थ :

१. दिगंतरी- आकाशामध्ये (In the sky)

२. जीवनकलिका – जीवनरूपी कळी (the bud of life )

३. भ्याडपणा – भित्रेपणा (cowardice)

४. मीचपणा – अहंकार, गर्व ( pride, ego)

५. तत्वपुजारी – तत्त्वाला जीवापलीकडे जपणारा, तत्त्वाचे पालन करणारा (the person who guards the principles beyond life, the one who follow the principles )

६. ध्येय – अंतिम हेतू  (goal, intention, mission)

७. तेज – प्रकाश, लकाकी  (sparkle, light, spirit)

८. भूल – चूल, विस्मरण (amensia, oblivion)

९. तत्त्व – साररूप अंश. तात्पर्य, सत्य (truth, motto, principle)

१०. प्रतिष्ठा – मान (respect, value)

११. व्यर्थ – निरुपयोगी, निरर्थक (useless)

१२. निष्ठा- दृढ़ भक्ती, श्रद्धा, विश्वास ( loyalty)