शब्दार्थ :

१. बहिरट – बहिरा, बधिर (deaf)

२. एकाग्र – लक्ष केंद्रित करणे,  एकचित्त (focus)