शब्दार्थ :

१. स्वास  –  दम (breath)

२. मोघम – अस्पष्ट, वरवरचा ( General, undefined)