शब्दार्थ:-

1. घृणा – नफरत (Hatred)
2. निर्दयी – कठोर (Cruel)
3. धैर्य – धीरज, सब्र (Patience)
4. प्राण – जीव (Life)
5. प्राणी – जीवित वस्तु (Living thing)
6. शरण – पनाह (to take shelter)