शब्दार्थ :

१. व्यवसाय – व्यापार. (business)

२. घोळके – गट. (group)

३. खवळला – चीडला. (nasty)

४. मधाळ – मधूर, गोड. (sweet)

५. भाषांतर – अनुवाद. (translation)