प्रश्न :

खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

१) योगी काय सहन करतो ?
उत्तर. योगी रात्यां लोकांचे अपराध सहन करतो.

२) देव कोणापासून दूर जात नाही ?
उत्तर. ज्याचा भाव शुद्ध आहे त्याच्या पासून देव दूर जात नाही.

३)  बाजारात कोणती वस्तू विकत मिळत नाही.
उत्तर. इश्वर भक्ती हे साधन बाजारात विकत मिळत नाही.

४) विरवत कोणाला म्हणावे ?
उत्तर. ज्याच्या मनात लोभ अहंकार येत नाही त्यांना विरवत म्हणावे.

५) कोणत्या गोष्टी मागे  साराव्यात ?
उत्तर. मिथ्या, कल्पना ह्या गोष्टी मागे साराव्यात.

खालील प्रश्नांची पाच ते सहा वाक्यांत उत्तर लिहा.

१) “ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा” या अभंगात मुक्ताबाईने ज्ञानेश्वरांना कोणता उपदेश केला आहे ?
उत्तर.  “ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा” या अभंगात मुक्ताबाईने सांगते की जो योगी पावन मनाचा आहे. त्याला लोकांचे अपराध सहन करावे लागतात. तुम्ही संत आहात, तुम्हाला कोणाचाही राग येता कामा नये. लोकांच्या शब्दशस्त्राचा त्रास झाला. तरीही, संताचा उपदेश मानून तुम्ही शांत रहावे. ज्यांच्या अंगान दया, क्षमा आहे तोच संत मनावा. लोभ, अहंकार नसणाऱ्या प्रण्याला विसक्त, ज्यांच्या मुखात शुध्द ज्ञान तोच सुखी आहे.

(क) कविता चरण पूर्ण करा.

लडीवाळ मुक्तीबाई / _______ ठायी ठायी /

तुम्ही ________ विश्व तरा / ________ उघडा ज्ञानेश्वर /

उत्तर  १)  जीव मुदल

२)  तरुनी, ताटी