शब्दार्थ

बगिया     – छोटा बगीचा (Small garden)

रंग जमाना – प्रभावित करना (to impress)

रिझाना    – प्रसन्न करना  (to entertain)

भाना      – अच्छा लगना  (to like something)

मोहक     – मन ललचानेवाला (attractive)