शब्दार्थः

१.  सुविचार – सर्वश्रेष्ठ विचार (quotes)

२.  छंद – आवडता विषय (hobby)

३.  प्रदर्शन – दाखवणे (exhibition)

४.  प्रोत्साहन करणे – उत्तेजन देणे (encourage)