शब्दार्थः

१.  पाती – सुकलेली  (dry grass)

२.  आश्चर्य – अचंबित (surprised)

३.   बीळ – खाणीतील रस्ता (hole)

४.  पंजा – प्राण्याचा नख्या असलेला भाग (paw)

५.  बळगट – मजबूत (strong)

६.  वेदना – त्रास, कष्ट (pain)

७.  त्वेष –  संताप,  राग,  घृणा (anger)