शब्दार्थ :

१. मेघ – ढग (cloud)

२. विकसले – फूलले (bloomed)

३. संध्या – संध्याकाळ (evening)