शब्दार्थ  :

१. पुसणे  –  विचारणे (to ask)

२. पुरुषार्थ  –  पराक्रम, मोठेपणा. (Greatness)

३. सेऊ नये  –   खाऊ नये, पिऊ नये. (don’t eat, don’t drink)

४. कदा  –  कधीही (never)

५. लटिका  –  खोटा (modly)

६. उन्मत्त   – मादक (intoxicating)

७. बहुचक  –  वाचाळ (polygonal, talkative)